Aby wyszukać informacje o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajdujących się w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, kliknij: WYSZUKIWANIE KART W WYKAZIE

koniec tekstu promocyjnego

Aby wyszukać informacje o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajdujących się w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, kliknij: WYSZUKIWANIE KART W WYKAZIE

Udostępnieniu podlegają informacje znajdujące się w posiadaniu Urzędu, dotyczące m.in.:

 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (wraz z pisemnym podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych),
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (wraz z pisemnym podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych),
 • gminny program ochrony środowiska
 • projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projekt zmian w tym dokumencie (przed skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa),
 • projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projekt zmian w tym dokumencie (przed skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa),
 • opinia wydawana w odniesieniu do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,
 • postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia tej oceny, w przypadku gdy wydawana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie jest zastrzeżona właściwość starosty i dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych,
 • wniosek o wydanie decyzji i decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć, dla których nie jest zastrzeżona właściwość regionalnego dyrektora ochrony środowiska, starosty i dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych,
 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeśli organ ten wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • postanowienie o przeprowadzeniu postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeśli organ ten wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowanich,
 • wniosek o wydanie decyzji i decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewów wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
 • wniosek o wydanie decyzji i decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawana na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wydawana dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i przedsięwzięcia, innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony,
 • projekt gminnego programu ochrony środowiska przed skierowaniem go do postępowania z udziałem społeczeństwa,
 • opracowanie ekofizjograficzne sporządzane na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wniosek o wydanie zezwolenia i zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na terenie innych niż powyżej nieruchomości,
 • decyzja o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności w odniesieniu do innych niż będących własnością gminy nieruchomości,
 • decyzja o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia w odniesieniu do innych niż będących własnością gminy nieruchomości,
 • decyzja o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych w odniesieniu do innych niż będących własnością gminy nieruchomości,
 • wniosek o wydanie zezwolenia i zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • postanowienie, które stwierdza obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 wydane przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska w toku postępowania o wydanie decyzji, do wydania której organ ten jest właściwy,
 • postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 wydane przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska w toku postępowania o wydanie decyzji, do wydania której organ ten jest właściwy,
 • wydawane dla przedsięwzięć postanowienie o przeprowadzeniu postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, gdy organ ten jest organem właściwym do wydania decyzji środowiskowej.