50 000 ZŁ. DOTACJI DLA FIRM

koniec tekstu promocyjnego

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór wniosków, w ramach którego przedsiębiorcy mogą pozyskać 50 000 zł dotacji. Program skierowany jest do mikro i małych przedsiebiorstw prowadzacych działalność produkcyjną na terenie RP.

  Dotacja w ramach Programu przeznaczone może być na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. Usługa ta może dodatkowo obejmować:

. Opracowanie:

·          oceny potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsiębiorcy,

·          planu rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów lub technologii produkcji,

·          prognozy rynku nowego wyrobu, projektu wzorniczego lub znacząco ulepszonego wyrobu,

·          strategii wprowadzenia nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu do obrotu;

2. Wdrożenie nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znacząco ulepszonego wyrobu lub technologii produkcji.

W ramach Programu udzielane są dotacje dla firm w 2014 roku w wysokości do 50.000 zł, przy czym wielkość wsparcia może wynosić do 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. 

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia trwa do dnia 20 marca 2014r. do godz. 16.30