UWAGA

Ponieważ w dniu 30 marca 2018 r. Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim będzie nieczynny, wnioski o udzielenie dofinansowania do zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gorzów Śląski w 2018 roku należy składać w terminie

do dnia 3 kwietnia 2018r.

 

Wnioski złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o naborze wniosków o udzielenie dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gorzów Śląski w 2018 roku

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił konkursowy nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego.

W ramach konkursu Gmina Gorzów Śląski może ubiegać się o środki finansowe na: demontaż, zbieranie, transport, unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest dla inwestycji realizowanych na nieruchomościach będących własnością: osób fizycznych, kościołów, rolników, małych i średnich przedsiębiorców.

Kwota dofinansowania:

  • do 85% - dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
    i Gospodarki Wodnej w Opolu;
  • minimum 15% - wkład własny

Właściciel nieruchomości pokrywa wydatki związane zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego!

Planowany termin realizacji zadania od 10 lipca – 10 października 2018 r.

W związku z powyższym ogłaszam wstępny nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadanie polegające na unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gorzów Śląski.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 marca 2018r. w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim na formularzu, który można pobrać w tut. urzędzie (pok. 21a, II piętro) lub ze strony internetowej.

 

Wnioski złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

 Złożone wnioski będą weryfikowane. O kolejności wyboru wniosku do dofinansowania decydują kolejno następujące kryteria:

  • stopień pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest, zgodnie z „Oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” sporządzoną zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004 r. Nr 71, poz. 649), zmienionego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1089).
  • data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim kompletnego wniosku.

 Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.

Właściciel nieruchomości zobowiązuje się pokryć min. 15 % kosztów całości zadania wynikającego z umowy, która zostanie z nim zawarta i dokonać zaliczkowo wpłaty wskazanej kwoty na konto Gminy Gorzów Śląski przed terminem realizacji zadania na nieruchomości.

 

UWAGA!

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Gorzów Śląski o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
W przypadku, gdy wniosek Gminy nie zostanie zakwalifikowany do realizacji, zadanie nie będzie realizowane.


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim,
ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, pokój nr 21a, tel. 34 35 05 710 wew. 58.

                                                                               Burmistrz Gorzowa Śląskiego
                                                                                                                                                      

                                                                         /-/ Artur Tomala