Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z założeniami Planu Działania dla Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Zatrudnienie i integracja społeczna" na 2012 r. w dniu 20 lutego 2012 ogłosił konkurs zamknięty w Działanu 1.5 PO KL "Wspieranie rozwiązań na rzecz goedzenia życia zawodowego i rodzinnego"

koniec tekstu promocyjnego
Szanowni Państwo,
 
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – zgodnie, z założeniem Planu Działania dla Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zatrudnienie i integracja społeczna” na 2012r. w dniu 20 lutego 2012r. ogłosił konkurs zamknięty w Działaniu 1.5 PO KL „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”.
 
Alokacja na przedmiotowy konkurs wynosi 150 000 000 zł.
 
Wnioski będą przyjmowane od dnia 20 lutego 2012r. do dnia 17 kwietnia 2012r.
 
Zgodnie ze znowelizowanym Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obowiązującym od 1 stycznia 2012r., w ramach Działania 1.5 można otrzymać dofinansowanie na realizacje następujących typów projektów:
  1. Wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz wspierających powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, poprzez:
·         Wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków i klubów dziecięcych, w tym pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat w żłobku lub klubie dziecięcym, w przypadku, gdy co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka objętego opieką powraca na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dzieci;
·         Wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna.
  1. Upowszechnianie idei równych szans, w tym m.in. poprzez organizowanie ogólnopolskich kampanii informacyjno-promocyjnych z wykorzystaniem dostępnych środków masowego przekazu oraz nowoczesnych metod komunikacji, identyfikację i promocję najlepszych praktyk oraz prowadzenie działalności informacyjno – doradczej w obszarze równego dostępu do zatrudnienia.
 
W ramach Działania 1.5 Wnioskodawcami mogą by wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
 
Każdy Wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie w wysokości 85% wartości projektu, ze względu na konieczność wniesienia wkładu własnego w wysokości 15%. Wkład własny może by wniesiony w formie pieniężnej lub niepieniężnej.
 
Wsparcie kierowane jest do:
  • Osób prowadzących na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci, tzn. osób pozostających bez zatrudnienia będących rodzice lub opiekunem prawnym dziecka w wieku do 3 lat lub osób przebywających na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym oraz planujących powrót na rynek pracy;
  • Pracodawców.
 
W przypadku projektów zakładających wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz wspierających powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, maksymalny okres realizacji projektu może wynosi 24 miesiące. Ponadto w projektach zakładających wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków oraz klubów dziecięcych wnioskodawca musi wykazać w jaki sposób zapewni trwałość produktów wypracowanych w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji w odniesieniu do utrzymania założonej we wniosku o dofinansowanie liczby miejsc opieki w placówce opiekuńczej.
 
Projekty zakładające upowszechnianie idei równych szans, w tym m.in. poprzez organizowanie ogólnopolskich kampanii informacyjno – promocyjnych, muszą mieć zasięg ogólnopolskich.
 
Projekty, które stanowią wsparcie dla działań realizowanych bądź zakładanych do realizacji w Resortowym programie wsparcia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH dodatkowo otrzymają podczas oceny merytorycznej 20 punktów za spełnienie tzw. kryterium strategicznego. Wynika to z faktu, iż projekty w ramach Działania 1.5 PO KL i Programu MALUCH uzupełniają się – Program MALUCH wspiera finansowo tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi, natomiast ww. konkurs w ramach PO KL przede wszystkim wspomaga funkcjonowanie nowoutworzonych form opieki. Konkurs MALUCH 2012 został ogłoszony w dniu 20 lutego 2012r. (szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.zlobki.mpips.gov.pl).
 
Projekty obejmujące wsparcie osoby niepełnosprawne powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci otrzymają podczas oceny merytorycznej dodatkowe 10 punktów.
 
Szczegółowe informacje na temat konkursu SA zawarte w dokumentacji konkursowej, która dostępna jest na stronie internetowej Departamentu Wdrażania EFS w MIPS www.kapitalludzki.gov.pl wraz z ogłoszeniem o konkursie.
 
Dodatkowe informacje można również uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego pod numerami telefonów: 22 461 63 64 oraz 22 461 63 80.