Wykaz nieruchomości nr 24 cz., położonej w Gorzowie Śl. przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.76.2015

ZARZĄDZENIE  Nr 0050.76.2015

Burmistrza Gorzowa Śląskiego

                                                                                     z dnia 19 sierpnia 2015r

 

w  sprawie:  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.                

 

                     Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r. poz.594, 645 i 1318.) oraz art. 13 ust.1,  art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt  7a, art. 35 oraz  art. 37  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015r., poz. 782 w wykonaniu § 3 pkt 1  Uchwały  NR XXV/182/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzów Śląski na okres dłuższy niż 3 lata

zarządza się, co następuje:  

                           § l

Przeznacza się do dzierżawy w trybie bezprzetargowym  na okres 3 lat nieruchomość gruntową, położoną w Gorzowie Śl., stanowiącą własność Gminy Gorzów Śl.,z przeznaczeniem poprawy warunków zagospodarowania przyległej działki siedliskowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki  nr nr 1086 i 1089, z zakazem trwałego zagospodarowania działki.

1.Oznaczenie działki                                         - część działki nr 24

2.Powierzchnia działki                                     -  0,0074 ha

3.Numer księgi wieczystej                               -  OP1L/00064020/1

4.Charakterystyka użytków                              -  droga

5.Przeznaczenie w planie                                 -  brak planu

6.Zapisy obciążające nieruchomość w KW         -  brak

7.Wysokość czynszu rocznego                         - 100,00 złotych  w tym 23 %  podatek VAT.

                                                                         § 2                                                                            

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.

§ 3

Szczegółowe warunki dzierżawy określi umowa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Urzędu.

                                                                                                                                      Burmistrz Gorzowa Śląskiego

                                                                                                     mgr inż. Artur Tomala