Burmistrz Gorzowa Śląskiego informuje o rozstrzygnięciu otwartego Konkursu ofert na realizację w 2012 roku niżej wymienionych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na terenie Gminy Gorzów Śląski, na realizację upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

koniec tekstu promocyjnego

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań publicznych w 2012 roku

   
     BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO, rozstrzygnął otwarty Konkurs ofert na realizację w 2012 roku niżej wymienionych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, oraz podmioty określone w art.3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010r., Nr  234, poz. 1536 ze zm.), na terenie Gminy Gorzów Śląski, na realizację:

-zadania Nr 1:
 
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  w mieście Gorzów Śląski, wpłynęła jedna oferta złożona przez Ludowy Miejski Klub Sportowy „PIAST”.
Przyznano dotację w kwocie 30 600,00 zł, jako wsparcie finansowe na realizację
 w/w zadania.


-zadania Nr 2:
 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w sołectwie Kozłowice, wpłynęła jedna oferta złożona przez Ludowy Zespół Sportowy „CERAMIK”.
Przyznano dotację w kwocie 16 700,00 zł, jako wsparcie finansowe na realizację
w/w zadania.


- zadania Nr 3:
Upowszechnianie kultury  fizycznej i sportu w sołectwie Uszyce, wpłynęła jedna oferta złożona przez Ludowy Zespół Sportowy Uszyce. Przyznano dotację w kwocie
21 000,00 zł, jako wsparcie finansowe na realizację w/w zadania.


- zadania Nr 4:
 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w sołectwie Zdziechowice, wpłynęła jedna ofert złożona przez Ludowy Klub Sportowy „PROSNA”.
Przyznano dotację w kwocie 16 700,00 zł, jako wsparcie finansowe na realizację
w/w zadania.