Trwa okres lęgowy ptaków

Mieszkańcu!!!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt w terminie od 1 marca do 15 października trwa okres lęgowy ptaków.

W tym czasie nie można niszczyć ich stanowisk znajdujących się na drzewach oraz krzewach !!!

Wycinka drzew/krzewów, wśród których zaobserwowano stanowiska lęgowe ptaków jest niemożliwa bez specjalnego pozwolenia wydanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Ścisłej ochronie podlegają siedliska wszystkich żyjących w Polsce ptaków poza gołębiami miejskimi – choć także ich gniazda będą chronione, gdy pojawią się w nich pisklęta.

Wobec powyższego przed wycinką drzew lub krzewów dokonajmy analizy czy na drzewie lub krzewie oraz w obrębie prac związanych z wycinką nie występują stanowiska lęgowe ptaków.