Pogoda w Gorzowie Śląskim
teraz: 14°
Środa
4 sierpnia
Powered by Dark Sky
03 Marzec 2021, 10:20
Informacje ogólne dt. dostępności

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: gorzowslaski.pl

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2020.

Metoda przygotowania oświadczenia: deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres mailowy: um@gorzowslaski.pl lub dzwoniąc na numer telefonu 34 350 57 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 31.05.2016
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.02.2021

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Koordynator do spraw dostępności:
Jowita Maćczak – pracownik Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim
ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski
tel. +48 34 350 57 10;
+48 34 359 40 04;
fax - nr wew. 142

E-mail: um@gorzowslaski.pl
Strona internetowa: gorzowslaski.pl

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa obsługuje następujące skróty klawiszowe:

 • TAB - przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
 • CTRL + M - przejście do szybkiego menu

 

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

 1. Budynek Urzędu Miejskiego położony jest w Gorzowie Śląskim, przy ulicy Wojska Polskiego 15, jest obiektem mieszczącym się na dwóch kondygnacjach (parter oraz I piętro). Wejście do budynku prowadzi bezpośrednio z chodnika  i pozbawione jest barier architektonicznych. Pomieszczenia znajdujące się na I Piętrze są niedostępne dla osób na wózkach.
 2. W budynku dwukondygnacyjnym nie ma wind, które umożliwiałyby  osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. 
 3. W budynku Urzędu  nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 5. Na terenie placówki nie ma parkingu  z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Tuż przy wejściu do Urzędu w odległości około 15 metrów znajduje zatoka umożliwiająca zatrzymanie samochodu z osobą niepełnosprawną.

 1. Do Urzędu może wejść osoba z psem asystującym, psem przewodnikiem.

Zdjęcie wejścia do budynku Urzędu Miejskiego:


 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Osoby mające trudności w komunikowaniu się i w związku z tym wymagające wsparcia w kontaktach, mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. W celu uzyskania takiej pomocy, osoba uprawniona powinna zgłosić taką potrzebę co najmniej na 14 dni roboczych przed przewidzianym terminem kontaktu oraz wskazać wybraną metodę komunikowania się.

 

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB INNEGO ŚRODKA KOMUNIKOWANIA SIĘ.

 

Do pobrania wniosek o zapewnienie tłumacza migowego

 

Urząd Miejski zapewnia obsługę osób niepełnosprawnych lub wymagających dodatkowej pomocy poprzez dostęp alternatywny, polegający na możliwości  przywołania pracownika Urzędu- asystenta osoby niepełnosprawnej za pomocą dzwonka umieszczonego przed wejściem do budynku, usługa dostępna w godzinach pracy Urzędu.