Gmina Gorzów Śląski udostępnia informacje o:

Gmina Gorzów Śląski udostępnia informacje o:

a)

podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

 

2013

REMONDIS Opole Sp. z o.o., ul. Aleja Przyjaźni 9, 45-573 Opole

2014

REMONDIS Opole Sp. z o.o., ul. Aleja Przyjaźni 9, 45-573 Opole

2015

REMONDIS Opole Sp. z o.o., ul. Aleja Przyjaźni 9, 45-573 Opole

2016

REMONDIS Opole Sp. z o.o., ul. Aleja Przyjaźni 9, 45-573 Opole

2017

REMONDIS Opole Sp. z o.o., ul. Aleja Przyjaźni 9, 45-573 Opole

2018

REMONDIS Opole Sp. z o.o., ul. Aleja Przyjaźni 9, 45-573 Opole

2019

REMONDIS Opole Sp. z o.o., ul. Aleja Przyjaźni 9, 45-573 Opole

b)

miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

 

2013

Instalacja regionalna do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Gotartowie, gm. Kluczbork – zarządzający EKO-REGION Sp. z o. o. ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów

2014

Instalacja regionalna do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Gotartowie, gm. Kluczbork – zarządzający EKO-REGION Sp. z o. o. ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów

2015

Instalacja regionalna do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Gotartowie, gm. Kluczbork – zarządzający EKO-REGION Sp. z o. o. ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów

2016

Instalacja regionalna do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Gotartowie, gm. Kluczbork – zarządzający EKO-REGION Sp. z o. o. ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów

2017

Instalacja regionalna do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Gotartowie, gm. Kluczbork – zarządzający EKO-REGION Sp. z o. o. ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów

2018

Instalacja regionalna do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Gotartowie, gm. Kluczbork – zarządzający EKO-REGION Sp. z o. o. ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów

2019

Instalacja regionalna do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Gotartowie, gm. Kluczbork – zarządzający EKO-REGION Sp. z o. o. ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów

c)

osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

 

2013

Recykling 9,84%

Ograniczenie BIO 53,09%

2014

Recykling 27,36%

Ograniczenie BIO 31,06%

2015

Recykling 37,31%

Ograniczenie BIO 29,34%

2016

Recykling 29,50%

Ograniczenie BIO 16,74%

2017

Recykling 37,94%

Ograniczenie BIO 12,16%

2018

Recykling 43%

Ograniczenie BIO 6,01%

d)

punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające:

-

firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

-

adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów,

 

2013

Prowadzący PSZOK – Gmina Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski

Adres PSZOK – Krzyżanowice – teren składowiska odpadów komunalnych

Godziny otwarcia – pierwsza i trzecia środa miesiąca od godziny 13:00 do 17:00 oraz druga i czwarta sobota miesiąca od godziny 9:00 do 13:00

2014

Prowadzący PSZOK – Gmina Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski

Adres PSZOK – Krzyżanowice – teren składowiska odpadów komunalnych

Godziny otwarcia – pierwsza i trzecia środa miesiąca od godziny 13:00 do 17:00 oraz druga i czwarta sobota miesiąca od godziny 9:00 do 13:00

2015

Prowadzący PSZOK – Gmina Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski

Adres PSZOK – Krzyżanowice – teren składowiska odpadów komunalnych

Godziny otwarcia – pierwsza i trzecia środa miesiąca od godziny 13:00 do 17:00 oraz druga i czwarta sobota miesiąca od godziny 9:00 do 13:00

2016

Prowadzący PSZOK – Gmina Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski

Adres PSZOK – Krzyżanowice – teren składowiska odpadów komunalnych

Godziny otwarcia – pierwsza i trzecia środa miesiąca od godziny 13:00 do 17:00 oraz druga i czwarta sobota miesiąca od godziny 9:00 do 13:00

2017

Prowadzący PSZOK – Gmina Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski

Adres PSZOK – Krzyżanowice – teren składowiska odpadów komunalnych

Godziny otwarcia – pierwsza i trzecia środa miesiąca od godziny 13:00 do 17:00 oraz druga i czwarta sobota miesiąca od godziny 9:00 do 13:00

2018

Prowadzący PSZOK – Gmina Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski

Adres PSZOK – Krzyżanowice – teren składowiska odpadów komunalnych

Godziny otwarcia – pierwsza i trzecia środa miesiąca od godziny 13:00 do 17:00 oraz druga i czwarta sobota miesiąca od godziny 9:00 do 13:00

2019

Prowadzący PSZOK – Gmina Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski

Adres PSZOK – Gorzów Śląski ul. Adama Mickiewicza 16  

Godziny otwarcia – poniedziałki i środy od 9:00 do 17:00 godziny, soboty od 9:00 do 13:00 godzin

e)

zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. poz. 1688, z 2017 r. poz. 2056 oraz z 2018 r. poz. 650), zawierające:

-

firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

-

adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy;

2013

Brak zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych     

2014

Brak zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych     

2015

Brak zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych     

2016

Brak zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych     

2017

Brak zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych     

2018

Brak zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych