NOWE METODY I STAWKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

NOWE METODY I STAWKI
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Od kwietnia 2021 roku w Gminie Gorzów Śląski będą obowiązywać nowe zasady naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Miejska Gorzowa Śląskiego zdecydowała o wprowadzeniu kombinacji dwóch metod naliczania opłaty – od osoby oraz od gospodarstwa domowego.

Nieruchomość zamieszkała jednorodzinna

Jeżeli nieruchomość jest zamieszkiwana przez jedną lub dwie osoby, opłatę ustala się od osoby.

Jeżeli nieruchomość jest zamieszkiwana przez trzy osoby lub większą ilość osób, wówczas opłatę ustala się od gospodarstwa domowego.

Stawka miesięcznej opłaty wynosi:

32,00 zł za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość

101,00 zł od gospodarstwa domowego

Zwalnia się z części opłaty tych właścicieli nieruchomości jednorodzinnych którzy zadeklarują, że będą kompostować odpady w przydomowym kompostowniku. Wielkość zwolnienia wynosi:

2,00 zł od każdej osoby – jeżeli opłata jest naliczania metodą od osoby

5,00 zł od każdego gospodarstwa domowego – jeżeli opłata jest naliczana metodą od gospodarstwa domowego

Nieruchomość zamieszkała wielolokalowa 

W przypadku zabudowy wielolokalowej, opłatę ustala się tylko od osoby.

Stawka miesięcznej opłaty wynosi 32,00 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

Zwolnienie z części opłaty za kompostowanie bioodpadów w przypadku zabudowy wielolokalowej nie jest możliwe.

 

Terminy

Do 25 dnia każdego miesiąca należy wnieść opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę należy wnosić na indywidualny rachunek bankowy. Właściciel nieruchomości (składający deklarację) może uzyskać informację o nadanym mu numerze rachunku w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim.

Do 15 kwietnia 2021 roku należy wnieść opłatę za marzec, a do  25 kwietnia 2021 roku za kwiecień.

Nową deklarację należy złożyć do 10 maja 2021 roku. Obowiązek ten dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

 

Ile zapłacisz miesięcznie za odpady?

Przy założeniu że mieszkamy w domu jednorodzinnym w dwie osoby i kompostujemy bioodpady miesięczna opłata wyniesie 60 zł = (32 zł * 2 osoby) – (2 zł * 2 osoby)

Przy założeniu że mieszkamy w domu jednorodzinnym w pięć osób i kompostujemy bioodpady miesięczna opłata wyniesie 96 zł = (101 zł * 1 gospodarstwo domowe) – (5 zł * 1 gospodarstwo domowe)

Przy założeniu że przynależymy do wspólnoty mieszkaniowej a lokal jest zamieszkiwany przez trzy osoby, miesięczna opłata wyniesie 96 zł = 32 zł * 3 osoby. W tym przypadku należy pamiętać, że nie przysługuje nam zwolnienie za kompostowanie bioodpadów – ustawodawca nie przewidział takiej możliwości.

 

Dlaczego taki system naliczania opłaty został wybrany?

Wszystkie metody naliczania opłaty określone przez ustawodawcę są niedoskonałe. Parlament nie wprowadził rozwiązań pozwalających na uzależnienie opłaty od ilości wytwarzanych odpadów. Zgodnie z przepisami Gminy mają możliwość stosowania czterech metod naliczania opłaty oraz je ze sobą mieszać:

  • od powierzchni mieszkania,
  • od zużycia wody,
  • od osoby,
  • od gospodarstwa domowego.

Dlatego Rada Miejska Gorzowa Śląskiego zdecydowała o wybraniu wariantu najbardziej optymalnego dla naszej Gminy. Z jednej strony Radzie zależało na tym żeby opłata jak najbardziej odzwierciedlała poziom kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów z poszczególnych typów gospodarstw domowych. Z drugiej strony Rada miała na uwadze ograniczenie „uciekania” ludzi z systemu naliczania opłaty za odpady. Gmina jest zobowiązana do zapewnienia stabilnego źródła finansowania gospodarki odpadami komunalnymi.

Często postulowana przez mieszkańców metoda „od osoby” w praktyce okazuje się najbardziej nieskuteczną metodą. Z doświadczenia wielu gmin wynika, że spora część właścicieli nieruchomości zaniża ilość mieszkających osób. Często też zdarza się, że właściciele nieruchomości zapominają dopisać nowych mieszkańców do deklaracji, np. na skutek wprowadzenia się nowego mieszkańca lub narodzin dziecka.

Zamieszkiwanie nieruchomości charakteryzuje się dużą zmiennością. To pociąga za sobą konieczność ciągłego składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. Jest to duże obciążenie formalne dla obu stron dlatego przy wyborze nowej metody naliczania opłaty kierowano się również minimalizacją formalności.

 

Dlaczego odbiór odpadów tak dużo kosztuje?

Zmiany przepisów prawa

Wprowadzane co chwilę nowe obowiązki obciążające firmy odbierające i przetwarzające odpady generują poważne koszty. Wymóg segregowania odpadów na pięć frakcji oraz ich odbiór z dużą częstotliwością spowodował konieczność zwiększenia ilości kursów, jakie musi wykonać firma odbierająca odpady. To się  przekłada na koszt paliwa i pracy operatorów.

Ustawodawca postawił wszystkim firmom odbierającym odpady takie same wyśrubowane wymagania. Przykładowo firma chcąca odbierać odpady z naszej małej Gminy musi posiadać co najmniej pięć śmieciarek (podobnie jak w Warszawie) gdzie potrzebna jest tylko jedna. Firma przetwarzająca odpady musi wyposażyć zakład m.in. w system monitoringu wysokiej rozdzielczości, szerokie drogi przeciwpożarowe, system przeciwpożarowy wraz z hydrantami. Koszt inwestycji oraz utrzymania zakładu przekłada się na koszt zagospodarowania odpadów.

Zmiany przepisów w 2019 roku unieważniły wszystkie dotychczasowe zezwolenia, a firmy zostały zmuszone do uzyskania nowych za które musiały ponownie zapłacić, a także wnieść wysoką gwarancję bankową.

Koszty pracy, ceny paliw

Od 2016 roku ceny paliw wzrosły o 40%, energii elektrycznej o blisko 70%, płacy minimalnej o 25%

Niska jakość surowców wtórnych

Wprowadzony przez rząd system segregacji odpadów powoduje pojawienie się na rynku dużej masy odpadów podzielonej na kilka frakcji które tak faktycznie nie mają wartości surowca wtórnego. Obecnie zbierany papier przez mieszkańców jest mieszaniną kilkunastu frakcji makulatury która ponadto bardzo często jest niskiej jakości m.in. z uwagi na zabrudzenie tłuszczami albo zawilgocenie. Taki papier nie przedstawia wartości surowcowej, a z uwagi na wysoką wilgotność nawet wartości opałowej. Plastiki zbierane w żółtym pojemniku są mieszaniną przeróżnych tworzyw sztucznych. Żeby te tworzywa mogły być wykorzystane jako surowiec wtórny wymagają dosegregowania np. folie na poszczególne kolory, podobnie butelki typu PET z których ponadto należy zerwać etykiety i korki. Tworzywa nie mogą być zabrudzone tłuszczami, a to w całej masie plastikowych opakowań po żywności jest w zasadzie nie możliwe.

Obecna metoda segregacji odpadów w połączeniu z wyśrubowanymi poziomami recyklingu sprawia, że sortownie odpadów wkładają potężną ilość pracy w dosegregowanie odpadów. Efekt jest taki, żeby uzyskać jedną tonę surowców wtórnych trzeba ponieść wysokie koszty, nawet kilkaset złotych(zbieranie, segregowanie, transport). Z uwagi na to, że surowce i tak są niskiej jakości to nie da się ich sprzedać, wręcz należy dopłacić firmie która te odpady wykorzysta jako surowiec wtórny.

Wcześniej było tak, że firmy recyklingowe zbierały wybrane frakcje odpadów np. papieru czy tworzyw sztucznych, a następnie je przetwarzały w ramach recyklingu. Cała reszta odpadów o niskiej jakości była spalana w skutek czego uzyskiwano energię cieplną lub elektryczną. Teraz wszystko musi być surowcem wtórnym mimo że nie spełnia norm jakościowych.

Drastyczny wzrost opłaty środowiskowej

Opłata środowiskowa za składowanie odpadów jest ponoszona przez firmy które przetwarzają odpady, po czym część z nich deponują na składowisku odpadów. Opłata trafia do instytucji rządowych. Wysokość tej opłaty wzrosła z 24,15 zł w 2017 roku do 270,00 zł w 2020 roku. Przekłada się to na koszt zagospodarowania odpadów dlatego firmy przetwarzające odpady są zmuszone do podnoszenia ceny za zagospodarowanie odpadów.

Wymóg samo bilansowania się systemu gospodarki odpadami

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina nie może dopłacać ze swojego budżetu do odpadów. System gospodarowania odpadami komunalnymi musi się bilansować, to znaczy że wszystkie koszty systemu muszą być pokryte ze środków wnoszonych przez mieszkańców.

W przypadku naszej Gminy jest to obecnie koszt około 1.800.000 zł rocznie, podczas gdy w 2013 roku gospodarowanie odpadami kosztowało około 400.000 zł

 

Uchwały – nowo wprowadzone

Metoda i stawka opłaty

Uchwała nr XXVI/211/2021 z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Wzór deklaracji

Uchwała nr XXVI/212/2021 z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gorzów Śląski.

Termin wnoszenia opłaty

Uchwała nr XXVI/213/2021 z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

                                                                                 Zastępca Burmistrza Gorzowa Śląskiego

                                                                                                     Tomasz Olejnik

Pliki do pobrania