DOFINANSOWANIE DO USUWANIA FOLII ROLNICZEJ

Burmistrz Gorzowa Śląskiego uprzejmie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Gmina Gorzów Śląski jest zainteresowana udziałem w przedmiotowym programie. Do złożenia wniosku o dotację wymagane jest przeprowadzenie inwentaryzacji ilości odpadów objętych programem.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, bez kosztu dostarczenia odpadów do wskazanych punktów.

W związku z powyższym w terminie do dnia 14 lipca 2021 r. (środa) włącznie wszystkie osoby prowadzące gospodarstwa rolne na terenie gminy Gorzów Śląski mogą zgłaszać się do udziału w programie. Kartę zgłoszenia należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim, 46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15 (decyduje data stempla pocztowego).

W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć pismo w tej sprawie do Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim.

Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku.

Realizacja programu na terenie Gminy Gorzów Śląski będzie uzależniona od uzyskania dotacji oraz zawarcia umowy z Wykonawcą.

Druk wniosku można pobrać w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim lub ze strony internetowej www.gorzowslaski.pl

 

 

Pliki do pobrania