Ogłoszenie nieruchomości nr 825 położonej w Gorzowie Śl. do nieodpłatnego zbycia na rzecz Diecezji Opolskiej Caritas

                                                                  

               

                      

                                     ZARZĄDZENIE Nr 0050.82.2014          

                              Burmistrza Gorzowa Śląskiego

                                                                                                     z dnia 5 listopada 2014r

                                                              

w  sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

 

                Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2013r, poz.594 ze zm.) oraz art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2014 poz.518 ze zm.) w wykonaniu uchwały Nr XLI/311/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 24.09.2014r w  sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie  nieruchomości położonej w  Gorzowie Śląskim

zarządza się , co następuje:

§ 1

 

Przeznacza się do nieodpłatnego zbycia na rzecz Caritas Diecezji Opolskiej nieruchomość  częściowo zabudowaną, oznaczoną jako działka nr 825, o pow. 0,0183 ha, położoną w Gorzowie Śl. przy ul. Słonecznej, w sąsiedztwie  zabudowy mieszkaniowej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności opiekuńczo- wychowawczej. Nieruchomość opisana jest w KW OP1L/00050148/6 -bez obciążeń.

Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Do działki można dojechać drogą gminną, asfaltową. Na działce znajduje się budynek gospodarczy tj. dobudówka o pow. użytkowej 21,42 m2. Nieruchomość ma możliwość przyłączenia do sieci  energetycznej, kanalizacyjnej  i wodociągowej. Wartość nieruchomości -16.300 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych. Wykaz ogłasza się na okres 21 dni tj. od 06.11.2014r do 27.11.2014r. Termin złożenia wniosku o roszczenie nabycia nieruchomości,  przysługującego na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2014r poz.518 z póź.zm.)  upływa 18.12.2014r.

                                        

                                                                                                    Burmistrz Gorzowa Śląskiego

                                                                                                          Artur Tomala