Ochrona danych osobowych / RODO

Ochrona danych osobowych / RODO

Obowiązek informacyjny Gminy Gorzów Śląski – Burmistrza Gorzowa Śląskiego

Kiedy załatwia Pani/Pan sprawy w naszym Urzędzie, podaje Pani/Pan nam swoje dane osobowe. Wykorzystujemy je tylko w celach, które wynikają z przepisów prawa, zawartej z Panią/Panem umowy lub Pani/Pana zgody. Dane osobowe możemy również pozyskiwać od osób trzecich lub innych organów publicznych. Zbieramy tylko takie dane, które są konieczne, żeby załatwić Pani/Pana sprawę. Czas ich przetwarzania regulują odpowiednie przepisy. Poinformujemy Panią/Pana o każdej sytuacji, która mogłaby naruszać Pani/Pana prawa lub wolności. Szybko się nią zajmiemy, wyciągniemy wnioski i poprawimy sposób postępowania, aby jeszcze lepiej chronić Pani/Pana dane. Jeśli uzna Pani/Pan te działania za niewystarczające, może Pani/Pana również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza RODO.

Administrator danych

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest w zależności od realizowanej sprawy:

  1. Gmina Gorzów Śląski,
  2. Burmistrz Gorzowa Śląskiego,
  3. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,

z którymi może się Pani/Pan kontaktować osobiście i korespondencyjnie w siedzibie Administratora przy ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, telefonicznie pod numerem tel. 34 35-05-710 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres email: um@gorzowslaski.pl. Klauzule informacyjne dotyczące poszczególnych kontekstów przetwarzania danych dostępne są komórkach organizacyjnych Urzędu.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), funkcję pełni Tomasz Trzciałkowski. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie dotyczącym przetwarzania danych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/ Pan skontaktować się z IOD telefonicznie +48 511793443 lub poprzez email kontakt@idpo.pl. Do kompetencji IOD nie należy uczestniczenie w załatwianiu innych spraw. Aby zasięgnąć informacji nie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, należy skontaktować się z Referatem/Biurem prowadzącym Pani/Pana sprawę (wskazanym najczęściej w nazwie nadawcy otrzymanego przez Panią/Pana pisma lub w stopce wiadomości e-mail).

Źródło danych

Dane osobowe pozyskane są od interesantów, osób trzecich i innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna przetwarzania / Kategorie odnośnych danych

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań publicznych własnych i zleconych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-f, i/lub art. 9 ust. 2 lit. a-j RODO oraz właściwych przepisów szczegółowych (np. ustawy o samorządzie gminnym). Administrator przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania bądź podanie danych osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji usługi.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Pani/ Pana dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane oraz zgodnie z przepisami obowiązującego u Administratora normatywu kancelaryjnego.

Odbiorcy danych

Mogą nimi być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, z którymi zawieramy umowy powierzenia danych.

Pani/ Pana prawa

  1. prawo dostępu do danych osobowych – art. 15 RODO;
  2. prawo sprostowania danych- art. 16 RODO;
  3. prawo do usunięcia danych- art. 17 RODO;
  4. prawo ograniczenia przetwarzania- art. 18 RODO;
  5. prawo do przenoszenia danych- art. 20 RODO;
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania- art. 21 RODO;

Zgoda na przetwarzanie danych

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/ Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/ Pana zgody, podanie przez Panią/ Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny i może przyspieszyć kontakt i załatwienie sprawy.

Przekazywanie danych/ Profilowanie

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.