Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestycją w obszary wiejskie

Operacja pn. Zagospoarowanie miejsca wypoczynkowego przy szlaku oraz oznakowanie małej infrastruktury turystycznej w Kozłowicach, której celem jest rozwój turystyki w oparciu o potenjał przyrodniczy i krajobrazowy obszaru, który nawiązuje do cennej przyrody, gdzie na trasie szlaków znajduje się pomnik przyrody ożywionej - ponad 300-letni dąb, a ponadto poprawa jakości życia z wykorzystaniem aktywności społecznej mieszkańców, budowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej, upowszechnienie sportu i rekreacji ruchowej oraz kształtowanie krajobrazu i ładu przestrzennnego.

OZNAKOWANIE..jpeg
 


 

 

1. OTWARCIE PLACU ZABAW.jpeg
 

 

2. OTWARCIE PLACU ZABAW.jpeg
 

 

3. OTWARCIE PLACU ZABAW.jpeg
 

 

4. OTWARCIE PLACU ZABAW.jpeg
 

 

5. OTWARCIE PLACU ZABAW.jpeg