Ogłoszenie II publicznego przetargu ustnego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 294/62, położonej w Kozłowicach

                                                                      O G Ł O S Z E N I E   O     P R Z E T A R G U

 

              Na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r poz.518 ) oraz §3  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207,poz.2108 z dnia 22.09.2004r)

                                                                        BURMISTRZ   GORZOWA ŚLĄSKIEGO

ogłasza  II  publiczny  przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż działki niezabudowanej, położonej  w Kozłowicach.

 I. Informacje dotyczące sprzedawanej nieruchomości:

  1.Działka niezabudowana nr 294/62 o pow. 0,3484 ha, oznaczona   jako rola IVB,  położona w Kozłowicach, Czerwone Osiedle, km 10, w              sąsiedztwie zabudowy zagrodowej i upraw rolnych,

 2.Dla działki prowadzona jest KW OP1L/00034695/7, bez zapisów obciążających w działach III i IV

 3.Uzbrojenie: nieruchomość ma  dostęp do sieci wodociągowej, energetycznej, dojazd z drogi powiatowej utwardzoną drogą gminną

 4.Nieruchomość leży poza zasięgiem planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast wg. studium kierunków zagospodarowania w 1/3 części  ( w linii zabudowy)  znajduje się  w terenach zabudowy zagrodowej, w pozostałej  części –uprawy rolne.

  5. Cena wywoławcza : 36.000 zł

II.  Przetarg odbędzie się dnia 13 kwietnia 2015r o godz. 900 w siedzibie tut.  Urzędu       pok. nr 5.

III.Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej  tj. 3.600 zł  należy wpłacić do dnia 09.04.1015 r. (data wpływu) na konto Gminy Gorzów Śl       nr   54- 8909- 1058- 2005-0000- 0013- 0005. Wadium zwraca się natychmiast po przetargu z zastrzeżeniem, że wadium wpłacone przez             osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od           zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

IV. Przetarg zorganizowany dnia 17.02.2015r na sprzedaż w/w nieruchomości,  zakończył  się  wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie                wpłacił wadium.

V. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 1 % ceny wywoławczej.

VI. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia, o czym powiadomi zainteresowane strony.  

Szczegółowe informacje o sprzedawanej nieruchomości uzyskać można w siedzibie tut. Urzędu pok. nr 6, ul. Wojska Polskiego 15 lub telefonicznie pod nr 0-34 3594004, 3505710 wew. 26 lub 25.

            Burmistrz Gorzowa Śląskiego

mgr inż. Artur Tomala

                     

 

 

Gorzów Śl. dnia 11.03.2015r.