Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Burmistrza Gorzowa Śląskiego na wniosek posiadacza nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art.49 § 1 Kodeksu cywilnego (jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń).
Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym – do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek (druk w załączeniu i do pobrania w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim, Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska, pok. Nr 21) zawierający następujące dane:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
 • obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm (jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo),
 • przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,
 • przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
 • wielkość powierzchni, której zastaną usunięte krzewy.
   

Załączniki:

 • tytuł prawny władania nieruchomością (np.: akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów). Wymóg ten nie dotyczy właścicieli urządzeń, o których mowa wyżej,
 • rysunek lub mapa określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości z zaznaczeniem ponumerowanych drzew i krzewów do wycinki,
 • zgoda właściciela nieruchomości, na której rosną drzewa lub krzewy (o ile posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym),
 • dokument potwierdzający, iż osoba/y* podpisująca wniosek jest upoważniona do reprezentowania jednostki (nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej).

Opłaty:
Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów podlegają zwolnieniu z opłaty skarbowej na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).
Opłaty ustawowe zgodnie z art. 85 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim, Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska, tel. 34/ 35 05 710 wew. 58.
 

Miejsce złożenia dokumentów:

 

 • Sekretariat Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, pok. nr 1,

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Rozpatrzenie wniosku (ewentualne wezwanie do usunięcia braków w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania).
Wizja lokalna (oględziny) w terenie.
Wydanie decyzji w terminie – zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego – do jednego miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów; w przypadku sprawy skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od wydanej decyzji służy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Gorzowa Śląskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)

Inne informacje:
W przypadku usuwania drzew lub krzewów, w tym owocowych, z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wniosek należy złożyć do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu, ul. Piastowska 17, Opole.
W przypadku usuwania drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia nałożenie kary administracyjnej następuje w trybie przepisów określonych w w/cyt. ustawie.
Nie wymaga zezwolenia organu gminy usuwanie drzew:

 • w lasach;
 • owocowych;
 • na plantacjach drzew i krzewów;
 • których wiek nie przekracza 10 lat;
 • usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych.

Dokumenty do pobrania:


 

Załączniki