Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestuj
ąca w obszary wiejskie

Zarząd Województwa Opolskiego

 

na wniosek lokalnej grupy działania (LGD): Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” działającej na obszarze gmin: Praszka, Rudniki, Gorzów Śląski, Radłów, Byczyna, Olesno

informuje o moŜliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 – WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na

lata 2007-2013 na:

   operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów

 

  • Limit dostępnych środków: 800 000,00 zł,
  • Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji:23 pkt. tj. 59% możliwych do uzyskania punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji

Termin składania wniosków: 07.05.2012 r. – 21.05.2012 r.

 

Miejsce składania wniosków: wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD w Sternalicach, 46-333 Sternalice, Sternalice 81, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek, środa, piątek 8.00 – 15.00, wtorek, czwartek  8.00 – 17.00.

Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej PDF.

 

Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy oraz inne niezbędne dokumenty udostępniane są w siedzibie LGD, w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Ozimska 19,  IIp. oraz na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego www.opolskie.pl w zakładce PROW, na stronie internetowej LGD www.gornaprosna.pl w zakładce Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w siedzibie LGD: Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” lub telefonicznie pod numerem (34) 343 57 54. Ogłoszenie opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa  polskiego Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 LOGO...gif