GUS W RZESZOWIE- EWIDENCJA OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH

Urząd statystyczny w Rzeszowie, jako koordynator ogólnopolskiego badania statystycznego turystycznych obiektów noclegowych, przypomina o obowiązku bieżącej aktualizacji wykazu obiektów świadczących usługi noclegowe w formie elektronicznej poprzez system,,Ewidencja Obiektów Turystycznych".

Informacje pochodzące z systemu EOT wykorzystywane są do tworzenia i weryfikacji kartotek do badań turystycznych obiektów noclegowych. Stałym miesięcznym badaniem KT-1 objęte są obiekty posiadające 10 i więcej miejsc noclegowych, a obiekty dysponujące maksymalnie 9 miejscami noclegowymi badane są metodą reprezentacyjną raz w roku na forrnularzu KT-2.

Zapewniamy,że dane uzyskane w badaniach są objęte tajemnicą statystyczną i są wykorzystywane wyłącznie do opracowań ziorczych (ar1.10 ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 częrwca 199 5 r, - Dz. U . z 2012 r. poz. 59 I).

Dane pozyskiwane w oparciu o badania statystyczne są ważne dla analiz rynk turystycznego, służą do działań wspierających rozwój sektora turystycznego, a także do ewaluacji projektów i działń realizowanych z wykorzystaniem funduszy UE. GUS oraz poszczególne urzędy statystyczne prezentują dane z zakresu turystyki w róznego rodzaju publikacjach oraz banku danych lokalnych.

Jednocześnie, w związku z pojawiającymi się podczas rejestracji danych wątpliwościami dotyczącymi rodzaju obiektu wyjaśniamy, że do obiektów zbiorowego zakwaterowania zaliczane są m.in. hotele, motele, pensjonaty, domy wycieczkowe, schroniska, ośrodki: wczasowe, kolonijne, szkoleniowe, domki turystyczne, kempingi, pola biwakowe, hostele, internaty, domy akademickte, zajazdy.

Dodatkowych informacji związanych z działaniem aplikacji EOT oraz badaniami turystycznych obiektów noclegowych udzielają pracownicy Urzędu Statystycznego w Rzeszowie:

tel. 17 853 52 19 w. 216, 2I5, 214

e-mail: j.uchman@stat.gov.p1.