Termin składania wniosków: 03-17 grudnia 2012 r.
Miejsce składania wniosków: Siedziba LGD "Górna Prosna" w Sternalicach

OŚ IV:
Odnowa i rozwój wsi
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorst
Małe projekty

 

koniec tekstu promocyjnego

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
 
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
 
na wniosek lokalnej grupy działania (LGD): Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” działającej na obszarze gmin: Praszka, Rudniki, Gorzów Śląski, Radłów, Byczyna, Olesno
 
informuje o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich ba lata 2007-2013 na”
           I.            Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
·         limit dostępnych środków: 1 563 174 zł
·         minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD- 18 pkt., tj. 51 % możliwych do uzyskania punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji
         II.            Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
·         limit dostępnych środków: 210 046 zł
·         minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD- 16 pkt., tj. 52 % możliwych do uzyskania punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji
       III.            Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
·         limit dostępnych środków: 339 163,60 zł
·         minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD- 20 pkt., tj. 51 % możliwych do uzyskania punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji
       IV.            Operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi III, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów
·         limit dostępnych środków: 282 400,80 zł
·         minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD- 23 pkt., tj. 59 % możliwych do uzyskania punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji
 
Termin składania wniosków: od 03.12.2012 r. do 17.12.2012 r.
Miejsce składania wniosków: wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD w Sternalicach, 46-333 Sternalice 81, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek, środa, piątek 8.00-15.00, wtorek, czwartek 8.00-17.00
Wzór formularzy wniosków o przyznanie pomocy oraz inne dokument:
·         wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
·         kryteria wyboru operacji przez LGD określone w LSR,
udostępnione są w siedzibie LGD, w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Ozimska 19, VII p., oraz na stronie  internetowej Samorządu Województwa Opolskiego www.opolskie.pl w zakładce PROW, na stronie internetowej LGD www.gornaprosna.pl w zakładce Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków udzielane są w siedzibie LGD: Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” lub telefonicznie pod numerem 34/34-35-754.
 
Ogłoszenie opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi