Informacja nt. wypracowanego produktu finalnego w ramach projektu innowacyjnego pn. Wypracowanie metod zmniejszania migracji zarobkowej i wspierani powrotu migrantów na polski rynek pracy zrealizowanego przez Uniwersytet Opolski w Poddziałaniu 6.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

W styczniu 2013 roku Uniwersytet Opolski zakończył realizację projektu innowacyjnego testującego w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

W ramach zrealizowanego projektu powstał produkt finalny – schemat postępowania w sytuacji powrotu mieszkańców z emigracji zarobkowej, zawierający rozwiązania, zlecenia i rekomendacje w zakresie miejsca i roli poszczególnych instytucji w procesie efektywnej reintegracji społeczno- zawodowej reemigranta w województwie opolskim. Elementami składającymi się na produkt finalny są:

Mapa Drogowa Reemigracji – stanowiąca całościowy schemat postępowania w sytuacji powrotu mieszkańców z emigracji zarobkowej, zawierająca także rekomendacje co do działań zmniejszających stopień zagrożenia dodatkowymi wyjazdami obecnych mieszkańców. Mapa jest wyrazem zgody i porozumienia aktorów regionalnych i lokalnych w zakresie prawidłowego wykorzystania do wspólnego oddziaływania na zjawisko reemigracji posiadanych zasobów instytucjonalnych/ osobowych/ finansowych. Jednocześnie stanowi zbiór najważniejszych wytycznych i rekomendacji pozwalających na prawidłowe współdziałanie instytucji i organizacji różnego szczebla w przypadku pojawienia się na rynku pracy reemigranta. Załącznikami do Mapy są:

- Rozkład Jazdy- poradnik dla urzędnika, który może być pomocny w kontaktach z osobami powracającymi z zagranicy. Dokument zawiera rekomendacje i informacje dla pracowników Powiatowych Urzędów pracy oraz Urzędów Miast i Gmin, które SA podmiotami mającymi najczęstszy kontakt z reemigrantami. Na jego podstawie instytucje i organizacje poziomu lokalnego będą w stanie wspólnie współdziałać, wykorzystując ujednoliconą procedurę postępowania, przeprowadzając reemigranta od potrzeby, którą zgłasza, do efektu, którego oczekiwał. Ponadto dokument zawiera zbiór dobrych praktyk, które pomogą rozwiązywać złożone problemy postępowania.

- Przewodnik Reemigranta- poradnik adresowany do osób poszukujących informacji w zakresie znalezienia określonej pomocy, poruszania się po rynku pracy i lokalnych instytucjach wsparcia. Dokument został podzielony na osobne moduły dotyczące różnych aspektów życia i mających za zadanie w sposób przystępny pomóc reemigrantowi w zidentyfikowaniu potrzeb związanych z powrotem, a następnie wskazać optymalną ścieżkę postępowania.

- Warsztaty Interaktywne- scenariusz 2 warsztatów, tj. warsztatu psychologicznego „Czym jest stres i jak sobie z nim radzić?” oraz warsztatu grupowego „Indywidualny Plan Działania”, materiały dotyczące warsztatów składają się z: programu zajęć, scenariusza zajęć, załączników oraz materiałów szkoleniowych dla uczestników.

Ostateczny kształt wypracowanych podczas realizacji projektu innowacyjnego narzędzi, powstał po serii spotkań testujących przy uwzględnieniu grupy docelowej użytkowników i odbiorców efektów projektu, tj.:

- instytucji publicznych, z którymi styka się reemigrant zobowiązany do załatwiania różnorodnych spraw związanych z powrotem z zagranicy;

- organizacji około instytucjonalnych i non profit, których przedmiotem działania jest wspierani osób w szczególnej sytuacji i minimalizowanie dysfunkcji społecznych bez szczególnego wyróżnienia obszaru zainteresowania misyjnego względem migrantów;

- reemigrantów, którzy ze względu na różne okoliczności podjęli decyzje o powrocie do regionu.

 

INFROMACJA O PRODUKCIE FINALNYM ZOSTAŁA ZAMIESZCZONA NA STRONIE:    

http://www.migracje.uni.opole.pl