Niezaprzeczalnym bogactwem ziemi gorzowskiej byli i są jej mieszkańcy- gospodarni, rzetelni, przyzwyczajeni do tradycji i obyczajów. Pomomo ciężkich doświadczeń, zawirowań historycznych XX wieku Gorzowianie, czerpiąc z doświadczeń minionych pokoleń, z większymi lub z mniejszymi sukcesami budują swoją małą lokalną ojczyznę.   


Życie kulturalne gminy skupia się wokół Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury.
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Rynek 4
46-310 Gorzów Śląski
tel. (0-prefiks-34) 350-58-65. 359-41-48, 359-41-49 e-mail: dkgorzow@vp.pl
www.mgok.gorzowslaski.org

Na terenie gminy każdego roku odbywa się wiele atrakcyjnych imprez, które zajmują ważne miejsce w ofercie turystycznej gminy.
Gminę rozsławiają zespoły: Zespół Folklorystyczny FASKA i Zespół Ludowy GORZOWIANKI, które umilają swoimi występami okolicznościowe imprezy, popularyzując miejscowy folklor.

Dom Kultury sprawuje pieczę nad działalnością następujących placówek:

  • Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Śląskim, która od listopada 2003 roku realizuje zadania Biblioteki Powiatowej wraz z jej czterema filiami w Kozłowicach, Pawłowicach, Uszycach i Zdziechowicach;
  • Społecznego Ogniska Muzycznego;
  • Czytelni Internetowej;
  • Zespołu Młodzieżowego Tańca DISCO- SZAFIR;
  • Amfiteatru gorzowskiego oraz Świetlic Wiejskich działających w Gołej, Uszycach, Zdziechowicach i Pawłowicach. 

W Gorzowie Śląskim już od 1968 roku istnieje Klub Seniora, który tworzą najstarsi mieszkańcy gminy. Członkowie często organizują swoje spotkania i imprezy rozrywkowe na terenie MGOK, który jest im szczególnie przychylny mając na uwadze rolę, jaką odgrywa ten Klub wśród najstarszej społeczności miasta i gminy.

Ośrodek Kultury jest koordynatorem prac z dziećmi i młodzieżą. Jest miejscem prób rozwijającej się Orkiestry Dętej oraz tanecznej grupy dziecięcej i młodzieżowej (Zespół Młodzieżowy Tańca DISCO- SZAFIR), kultywując bogatą tradycję regionu. W Ośrodku Kultury istnieją sekcje i koła zainteresowań z zakresu tańca, muzyki, plastyki, gdzie młodzież może pielęgnować i rozwijać swoje zdolności.

Zamiłowanie do muzyki i śpiewu jest na tyle powszechne, że często w Domu Kultury brak jest miejsca na zajęcia i próby różnych zespołów muzycznych. Nic w tym dziwnego, skoro patronem Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury jest Emanuel Kania, znany kompozytor, pedagog i krytyk pochodzący z Uszyc.

Ambicją placówek jest organizowanie wystaw i koncertów promujących amatorskich twórców regionu i wywodzących się z tej ziemi profesjonalnych twórców. Temu kulturalnemu ożywieniu sprzyja tradycyjna wieloletnia kultura. Bowiem przez wieki ścierały się tu wpływy kultur: polskiej, czeskiej, austriackiej, a w ostatnich dwóch stuleciach także i niemieckiej. Tuż po II wojnie światowej, do Gorzowa i okolic napłynęła głównie ludność z dawnych kresów wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiąca obecnie mniej więcej połowę ludności gminy. Jednak pozostali mieszkańcy często przyznają sie do niemieckich korzeni i kultywują tradycje narodowe w Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym Niemców Na Śląsku Opolskim w Gorzowie Śląskim.

W budynku DFK, tuż obok gorzowskiego rynku, ćwiczą zespoły muzyczne i chóry, mieści się tam niemiecka biblioteka. Jednak wszyscy, bez względu na poczucie narodowej przynależności, czują się mieszkańcami gorzowskiej ziemi i zgodnie na niej żyją. Świadczy o tym także wspólne występowanie i uczestnictwo w imprezach Domu Kultury i DFK. Z roku na rok rośnie popularność różnego rodzaju festynów i masowych imprez połączonych z wieloma konkursami, pokazami i zabawami. Do tych celów znakomicie nadaje się miejski stadion sportowy oraz malowniczo położony tuż obok Domu Kultury- miejski amfiteatr.

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury jest animatorem działalności kulturalno- oświatowej oraz organizatorem imprez kulturalno- rozrywkowych i estradowych. Już na stałe w Kalendarz Imprez Kulturalnych wpisały się "Dni Gorzowa Śląskiego", których organizatorem jest wspólnie z Domem Kultury Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Miasta Gorzowa. Kulminacja imprez kulturalnych przypada na maj i czerwiec oraz okres wakacji. Wtedy odbywają się liczne festyny okolicznościowe. Największym wydarzeniem są jednak Gminne Dożynki, podczas których na mieszkańców i gości czeka zawsze mnóstwo zabaw i atrakcji. 

Można się tutaj także doskonale bawić na festynach i zabawach organizowanych przez Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Już dziesiątki lat temu straż pożarna wpisała się w krajobraz naszej gminy. Zmieniali się tylko ludzie i wyposażenie. Dzisiejsza straż pożarna w gminie to przede wszystkim wspaniali, ofiarni ludzie spieszący na ratunek naszym mieszkańcom w obliczu różnych żywiołów. To wspaniała organizacja czynnie uczestnicząca w życiu społecznym i kulturalnym swoich mieszkańców.  

Uzupełnieniem oferty kulturalno- rozrywkowej są obiekty sportowo- rekreacyjne. Sport odgrywa w życiu społeczności gminy niebagatelną rolę, a rozwój bazy sportowej stanowi ważne pole działania władz samorządowych. Gorzów dysponuje dobrze rozbudowaną bazą sportową. Kameralny, ale malowniczo położony stadion miejski wyposażony jest w boisko do gry w piłkę nożną oraz bieżnię okólną. Sportowcy korzystają również z przyszkolnych sal gimnastycznych i boisk.

Na terenie naszej gminy działają zespoły sportowe specjalizujące sie w piłce nożnej, skupiające nie tylko młodzież szkolną, ale i seniorów. jest ich aż cztery:  

  • Ludowy Międzyzakładowy Zespół Sportowy "Piast" w Gorzowie Śląskim;
  • Ludowy Zespół Sportowy "Prosna" w Gorzowie Śląskim;
  • Ludowy Zespół Sportowy w Uszycach;
  • Ludowy Zespół Sportowy "Ceramik" w Kozłowicach;
  • Również popularne są kluby sportowe działające niemal przy każdej szkole.

LZS mają znaczny wpływ na aktywizację społeczności lokalnej. Są inicjatorami i organizatorami wielu imprez sportowo- rekreacyjnych oraz artystycznych. Dzięki ich aktywności utrwala się więź międzypokoleniowa.

Już na stałe w Kalendarz Imprez Sportowych wpisała się Letnia Spartakiada Sportowa rozgrywana rok rocznie w Nowej Wsi. Wówczas wszyscy zwolennicy spory z różnych dziedzin spotykają się, by móc zmierzyć się w rozgrywkach. Towarzyszą temu różnego rodzaju zabawy i konkursy wymagające mniej bądź więcej wysiłku, dla ludzi o różnej kategorii wiekowej.

Nasi aktywni strażacy zrzeszeni aż w dziesięciu jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej także są inicjatorami wielu zabaw sportowych. I tak Gminne Zawody Strażackie skupiają w ten czas wiele młodzieży, która mierzy swe siły w bojówkach i przemarszach. Wtedy to doskonale można śmiać się przy zespołach biesiadnych i potańczyć przy zespołach muzycznych.

 XXXV Międzynarodowy Wyścig Kolarski 01.05.2008 r.

III Spotkanie Po Latach - Dnia Partnerstwa - Dni Gorzowa   12-15.06.08

W dniach 12-15 czerwca 2008 roku Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Lokalnego Miasta Gorzów Śląski zorganizowali imprezę kulturalno - rozrywkową pod nazwą III Spotkanie Po Latach - Dni Partnerstwa - Dni Gorzowa. W tym samym czasie gościliśmy u nas delegację z miasta partnerskiego Landsberg. Na ten cel pozyskaliśmy zewnętrzne środki finansowe z Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej. Spotkanie było zorganizowane w celu zacieśnienia dobrych stosunków polsko -niemieckich i rozszerzanie wiedzy z dziedziny ekonomii. Nasza dotychczasowa współpraca widoczna była głównie między Jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych, między chórami oraz między pracownikami samorządowymi naszych Gmin. Do tej pory udało nam się zbudować między sobą zaufanie i na tej bazie rozwijamy współpracę. 
Podczas projektu osiągnęliśmy zamierzone we wniosku do FWPN cele. Udało nam sie rozszerzyć formułę współpracy partnerskiej Gmin Landsberg i Gorzów Śląski. Przedstawiciele niemieckiej społeczności zwiedzili placówki oświatowe Gminy Gorzów Śląski i zapoznali się z warunkami i organizacją ich systemu pracy. Wymieniliśmy się poglądami i doświadczeniami. 
Podczas spotkań wspólnie wyznaczyliśmy nowe kierunki działa głównie wśród ludzi młodych wyrastających w nowej rzeczywistości, gdyż to właśnie na nich spoczywa zadanie rozwijania idei współpracy polsko- niemieckiej. Doszliśmy również do wniosku, że należy rozbudować naszą współpracę w dziedzinie przedsiębiorczości, oraz że trzeba czerpać wiedzę praktyczną i sprawdzoną w dziedzinie organizacji i rozwoju dobrze prosperujących zakładów przemysłowych, mających duży wpływ na rozwój Gminy Landsberg i Gorzów Śląski.
Podsumowując, zgodnie z założeniami, projekt nasz był działaniem na rzecz poszerzenia i rozwijania kierunków współpracy w ramach partnerstwa Gmin Landsberg i Gorzów Śląski. To z pewnością przybliży jeszcze bardziej nasze społeczności i zaangażuje w dalsze budowanie wspólnej przyszłości. Obecnie nasza współpraca jest szczególnie cenna, gdyż wypełniona jest prawdziwą treścią, naprawdę żyje i obejmuje swym zasięgiem coraz to nowe dziedziny życia i nowych ludzi, a zrealizowany projekt z pewnością się do tego przyczynił.   

DOŻYNKI GMINNE 13-14 WRZEŚNIA 2008
NOWA WIEŚ

W dniach 13-14 września 2008 roku na boisku sportowym w Nowej Wsi odbyły się Dożynki Gminne, których organizatorem była Grupa Odnowy Wsi Nowa Wieś. Podczas imprezy kulturalnej organizatorzy zapewnili mnóstwo ciekawych atrakcji zarówno dla młodszych jak i starszych. Jak corocznie odbył się konkurs na najładniejszą koronę żniwną w Gminie i konkurs na najładniejszy korowód dożynkowy.
KORONA ŻNIWNA:
I m-ce KOZŁOWICE
II m-ce NOWA WIEŚ
III m-ce PAWŁOWICE
wyróżnienie: KOBYLA GÓRA i PAKOSZÓW
KOROWÓD DOŻYNKOWY:
I m-ce JAMY
II m-ce GOŁA
III m-ce DĘBINA
wyróżnienie: ZESPÓŁ SZKOLNO-GIMNAZJALNY Z GORZOWA ŚLĄSKIEGO

 

Oktoberfest 2008- Pawłowice

Pierwszy Oktoberfest był elementem arystokratycznego wesela, a główny punkt programu stanowiły wyścigi konne. Coroczna impreza szybko przerodziła się w rolniczy festyn,a następnie w największe na świecie święto piwa. Historia Oktoberfest liczy już niemal 200 lat.