Działalność Miejsko - gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim finansowana jest :
- ze środków budżetu państwa
- ze środków budżetu gminy
- ze środków pozabudżetowych

Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan finansowy opracowywany na każdy rok finansowy. Ośrodek jest jednostką organizacyjno - budżetową podlegającą Burmistrzowi Gminy Gorzów Śląski.
Celem działalności Ośrodka jest pomoc mieszkańcom Gminy Gorzów Śl. w uzyskaniu samodzielności odpowiednio do możliwości finansowych.

W Ośrodku Pomocy Społecznej przyznawane są również zgodnie z obowiązującymi kryteriami następujące świadczenia:
- świadczenia rodzinne
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- dodatki mieszkaniowe.