Prawo do świadczeń przysługuje osobom  i rodzinom, których wysokośc dochodów nie przekroczyła kryteriów dochodowych określonych w rozporządzeniu ministra z dnia 24.07.2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot pienieznych z pomocy społecznej (Dz.U. Nr 135 poz. 950).
Kryteria dochodowe:
- osoba samotnie gospodarująca - 477,00 zł
- osoba w rodzinie - 351,00 zł przy jednoczesnym wystąpieniu jednej z przyczyn: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, przemocy w rodzinie, wielodzietności, niezaradności życiowej, wykluczenia społecznego, alkoholizmu lub narkomanii,zdarzenia losowego,klęski żywiołowej.
W świetle ustawy o pomocy społecznej za dochód uważa się sumę miesięcznych dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiaca, w którym wniosek został złożony. 
W razie wystąpienia dysproporcji między wysokościa dochodu udokumentowaną a rzeczywistą sytuacją majatkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, osoba upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych moze odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.