Formy pomocy pieniężne przyznanwane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim.

koniec tekstu promocyjnego

Zasiłek stały- przyznawany jest obowiązkowo osobom pełnoletnim niezdolnym do przcy z powodu wieku lub stanu zdrowia jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnej lub na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł ani wyższa niż 444zł.
Zasiłek okresowy- przyznawany jest osobom bez dochodów lub o dochodach niższych niz ustawowe kryterium nie wystarczających na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418zł a niższa niż 20zł.Kwota zasiłku nie może być niższa niż 50% różnicy między:
- kryterium dochodowym osoby samotnej, a dochodem tej osoby
- kryteium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.
Wypłata zasiłku jest zadaniem własnym gminy, dotowanym z budżetu państwa.
Zasiłek celowy- przyznawany jest na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej np. zakupu żywności,leków,opału,odzieży. Może być przyznany również na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego(np. pożar), klęski żywiołowej.
Specjalny zasiłek celowy - przyznawany jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach przy przekroczeniu kryterium dochodowego.
Zasiłek okresowy i celowy przyznawany jest w formie pienięznej oraz w naturze.