Niepienięzne Formy pomocy udzielane przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim.

koniec tekstu promocyjnego

Ośrodek Pomocy Pomocy Społecznej udziela pomocy w formie niepieniżnej w postaci gorącego posiłku,schronienia i ubrania osobom tego pozbawionym.

Gorące posiłki przyznawane są dzieciom i młodzieży w okresie nauki szkolnej. Posiłki wydawane są na stołówce szkolnej, zakupione na podstawie realizacji programu  " Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

W razie konieczności Ośrodek Pomocy Społecznej może udzielić osobie potrzebującej schronienia w formie umieszczenia jej w lokalu interwencji kryzysowej będacego do dyspozycji OPS-u.