Wskazówki, co należy zrobić aby otrzymać świadczenie z pomocy społecznej.

koniec tekstu promocyjnego

Zasady przyznawania świdczeń: 

Krok 1. Złożenie wniosku
Wniosek o udzielenie pomocy składany jest do pracownika socjalnego. wniosek może być złozony osobiście lub przez osoby upoważnione przez wnioskodawcę.

Krok 2. Wywiad środowiskowy
Podstawą do przyznania pomocy jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego. Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w miejscu zamieszkania wnioskodawcy lub w sytuacji nagłej w miejscu pobytu wnioskodawcy. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej.
Wywiad środowiskowy ma na celu zapoznanie się z sytuacją rodzinną, bytową, zdrowotną i mieszkaniową wnioskodawcy. Osoby korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współpracy z pracownikiem socjalnym. Brak współpracy lub nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osoby bezrobotne moga stanowić podstawę do odmowy przyznania lub wstrzymania świadczeń pieniężnych. Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. Wnioskodawca powinien przedłożyć dokumenty potwierdzające dane personalne, stan zdrowia, sytuację rodzinną i materialną.