Ciąg dalszy zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej.

koniec tekstu promocyjnego

Krok 3. Wydanie decyzji
Wszystkie świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są na podstawie pisemnej decyzji. Decyzje wydaje Dyrektor MGOPS w Gorzowie Śl. każdy wnioskodawca zobowiązany jest do podpisu i odbioru decyzji.

Krok 3. Realizacja
Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przekazywane są przelewem na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe w okresach miesięcznych. Pomoc w formie bonów towarowych realizowana jest w sklepach na terenie Gorzowa Śl. Forma niepienięna pomocy przekazywana jest przelewem na konto danej instytucji, sklepu itp. Świadczenia w formie usług opiekuńczych realizowane są przez wykwalifikowane opiekunki zatrudnione przez MGOPS w Gorzowie Śl.

Krok 5.
Organ właściwy może zmienić lub uchylić decyzję jeżeli nastąpia zmiany prawa lub poprawa sytuacji bytowej wnioskodawcy. wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania od decyzji w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej.