Wnioski na dodatki mieszkaniowe przyjmowane są w MGOPS w Gorzowie Ślaskim.
koniec tekstu promocyjnego

Dodatki mieszkaniowe przeznaczone są dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy posiadać tytuł prawny do zajmowanego mieszkania.
Dodatek mieszkaniowy otrzyma:
-najemca lub podnajemca lokalu mieszkalnego
-osoba której przysługuje spółdzielcze prawo do zajmowania
  lokalu mieszkalnego 
-właściciel mieszkania
-osoba posiadająca tytuł prawny do zajmowanego
  mieszkania i ponosząca wydatki związane z jego
  utrzymaniem
O prawie do dodatku mieszkaniowego decydują średnie miesięczne dochody na jednego członka rodziny w okresie trzech miesięcy poprzedzjących datę złożenia wniosku.
Ubiegając się o dodatek mieszkaniowy należy udokumentować takie wydatki jak:
-czynsz
-zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólnoty
-odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego
-opłaty za energię cieplną,wodę, odbiór nieczystości stałych
 i płynnych
-wydatek stanowiący podstawę obliczenia ryczałtu na zakup
  opału.
Od niekorzystnego rozpatrzenioa wniosku przysługuje odwołanie.