REGULAMIN ORGANIZACYJNY

URZĘDU MIEJSKIEGO

W GORZOWIE ŚLĄSKIM

 

I.  POSTANOWIENIA  WSTĘPNE.

§ 1

 

1.      Regulamin organizacyjny, zwany dalej regulaminem określa zadania i organizację wewnętrzną Urzędu Miejskiego.

2.      Postanowienia regulaminu odnoszą się do wszystkich referatów i stanowisk organizacyjnych Urzędu.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o :

1.      Urzędzie lub zakładzie pracy – oznacza to Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim.

2.      Kierowniku Urzędu – oznacza to Burmistrza Gorzowa Śląskiego.

3.      Referacie – oznacza to wymienioną w regulaminie jednostkę organizacyjną, dla której ustalono również inną nazwę.

4.      Burmistrzu – oznacza to Burmistrza Gorzowa Śląskiego.

5.      Sekretarzu – oznacza to Sekretarza Miasta.

6.      Skarbniku – oznacza to Skarbnika Miasta.

7.      Kierowniku Referatu – oznacza to również Kierownika referatu dla którego ustalono inny tytuł służbowy.

8.      Ustawie o samorządzie gminnym – oznacza to ustawę z dnia 08 marca 1990 r.                   o samorządzie gminnym / tekst jednolity  Dz.U.Nr 142z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm./.

9.      Radzie – oznacza to Radę Miejską w Gorzowie Śląskim.

10.  Statucie – oznacza to Statut Gminy Gorzów Śląski.

 

 

II.  POSTANOWIENIA  OGÓLNE.

 

§ 3

 

1.      Urząd Miejski realizuje zadanie własne gminy określone ustawami, Statutem Gminy, uchwałami Rady oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazane gminie z mocy przepisów szczególnych lub w drodze porozumień z właściwymi organami samorządowymi.

2.      Siedzibą Urzędu Miejskiego jest miasto Gorzów Śląski.

 

 

 

 

§ 4

 

1.      Pracą Urzędu kieruje Burmistrz przy pomocy Sekretarza.

 

2.      W razie nieobecności Burmistrza lub niemożności pełnienia przezeń obowiązków funkcję Burmistrza pełni Sekretarz na podstawie udzielonego upoważnienia.

 

3.      Burmistrz wykonuje czynności zastrzeżone dla niego w przepisach szczególnych, a przede wszystkim :

1/.  Kieruje bieżącymi sprawami Gminy,

2/. Reprezentuje Gminę na zewnątrz,

 3/. Wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

 4/.  Może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników Urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu.

4.      Do zadań Burmistrza jako kierownika Urzędu należy :

 1/.  Dokonywanie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności między Sekretarzem, Skarbnikiem Kierownikami Referatów, koordynowanie ich działalności, nadzorowanie i kierowanie pracą referatów.

 2/.  Wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów,

 3/.  Nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i współpraca z organami tej administracji,

 4/.  Wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej,

 5/.  Dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych w oparciu o wyniki ich pracy po zasięgnięciu opinii Sekretarza,

 6/.  Zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności dla pracowników Urzędu,

 7/.  Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy,

 8/.  Zlecanie przeprowadzania kontroli zewnętrznych,

 9/.Podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz Urzędu,

 10/.Okresowe zwoływanie – nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu – narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu ich współdziałania i realizacji zadań,

 11/.Wykonywanie innych obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.

5.      Burmistrzowi podlega bezpośrednio

       -      Sekretarz Miasta,

-           Skarbnik Miasta,

     oraz następujące Referaty:

-         Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa,

-         Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

-         Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska .

-         Urząd Stanu Cywilnego,

-         Radca Prawny,

 

 

6.      Sekretarz :

1/.  Koordynuje pracę Urzędu w zakresie ustalonym przez Burmistrza ,

 2/.  Prowadzi sprawy Gminy w zakresie powierzonym przez Burmistrza, a w szczególności :

 

-         nadzoruje opracowywanie projektów Statutu Gminy, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz wprowadzania w nich zmian,

-         koordynuje i nadzoruje pracę referatów pod względem techniczno – organizacyjnym,

-         nadzoruje system kontroli wewnętrznej,

-         nadzoruje sprawy administracyjno – gospodarcze,

-         nadzoruje sprawy związane z prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej,

-         koordynuje współpracę miast partnerskich,

-         nadzoruje sprawy związane z wyborami : Prezydenta RP, do Sejmu, do Senatu, rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ławników ludowych,

-         nadzoruje zadania wynikające z zakresu działania referatu spraw obywatelskich,

-         udziela informacji w zakresie funkcjonowania Urzędu.

 

7.      Sekretarzowi Miasta podlegają bezpośrednio następujące referaty :

-         Referat Organizacyjny,

-         Referat Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gospodarczego,

 

8.      Skarbnik – główny księgowy budżetu.

Do zakresu działania i kompetencji Skarbnika należy przede wszystkim :

1/. Organizacja i nadzorowanie prac związanych z opracowaniem projektu budżetu gminy,

2/. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych,

3/. Realizacja zadań wynikających z ustawy o finansach publicznych i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

9.      Skarbnikowi podlega bezpośrednio Referat Finansowy.

10.  Do zadań Kierowników referatów należy zapewnienie należytej organizacji pracy i sprawnego wykonywania zadań należących do referatu, a w szczególności :

 

1/.  Przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządzeń Burmistrza oraz informacji, analiz, materiałów i sprawozdań wnoszonych pod obrady Rady i Komisji Rady,

2/. Przygotowanie i opracowanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach należących do kompetencji referatu,

3/.  Planowanie i organizowanie pracy referatu,

4/.  Dokonywanie podziału czynności pracownikom referatu oraz zapewnienie dyscypliny pracy w referacie,

5/.  Sporządzanie sprawozdań GUS i innych,

6/.  Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji spraw,

7/.  Współdziałanie między referatami w zakresie zadań realizowanych przez Urząd,


 

III.    ORGANIZACJA  URZĘDU  MIEJSKIEGO.

 

§ 5

 

W skład Urzędu Miejskiego wchodzą następujące referaty :

 

      Nazwa referatu :                                                                                         Oznaczenie :

1.      Referat Organizacyjny                                                                                - OR-I

2.      Referat Finansowy                                                                                      - FN-II

3.      Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa        - GRL-III

4.      Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska        - PIŚ-IV

5.      Referat Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gospodarczego                           - SOG-V

6.      Urząd Stanu Cywilnego                                                                              -  USC-VI

 

§ 6

 

W Urzędzie Miejskim tworzy się następujące stanowiska kierownicze i samodzielne :

 

1.      Sekretarz Miasta – Kierownik Referatu Organizacyjnego

2.      Skarbnik Miasta  – Kierownik Referatu Finansowego

3.      Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa

4.      Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gospodarczego

5.      Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

6.      Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska

7.      Radca Prawny

8.      Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 

IV.    ZADANIA  WSPÓLNE  REFERATÓW.

 

§ 7

 

Do wspólnych zadań referatów należy w szczególności :

1.    Koordynowanie i stymulowanie procesów rozwoju społeczno – gospodarczego gminy.

2.    Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w planach i budżecie gminy.

3.    Załatwianie skarg, wniosków i interpelacji radnych wg właściwości.

4.    Przygotowywanie propozycji do projektów budżetu i wieloletnich planów rozwoju w zakresie swego działania.

5.    Współdziałanie w opracowywaniu projektów planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

6.    Przygotowanie projektów aktów prawnych organów gminy.

7.     Przygotowanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań z zakresu swego działania.

8.     Przygotowywanie materiałów na sesje Rady, Komisje Rady.

9.     Przygotowywanie Zarządzeń Burmistrza.

10.  Sporządzanie sprawozdań statystycznych.

11.  Przeprowadzanie postępowania administracyjnego / zgodnie z przepisami K.p.a. / i przygotowywanie rozstrzygnięć w sprawach indywidualnych.

12.  Współdziałanie z organami administracji rządowej.

13.  Przeprowadzanie w zakresie ustalonym przez Burmistrza kontroli gminnych jednostek organizacyjnych.

14.  Współpraca z osobą odpowiedzialną za prowadzenie zamówień publicznych.

15.  Reagowanie na krytykę prasową i wykorzystywanie jej dla doskonalenia pracy referatu.

         

V.      ORGANIZACJA  WEWNĘTRZNA  I  ZADANIA  REFERATÓW  URZĘDU  MIEJSKIEGO

 

§ 8

 

Referat  Organizacyjny  / Or-I /

 

1.  Referatem kieruje Sekretarz realizując zadania własne i zlecone.

 

2.  Do kompetencji i zadań referatu należy :

-         prowadzenie kadr

-         obsługa Rady / zwanej dalej Biurem Rady – symbol RM /

-         prowadzenie spraw ogólno - organizacyjnych,

-         prowadzenie spraw administracyjno – gospodarczych,

-         prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,

-         prowadzenie spraw w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Do zadań kadrowych należą sprawy :

 

A.     Zadania własne :

 

1/.   Załatwianie spraw związanych z przyjmowaniem, mianowaniem, powoływaniem, zwalnianiem i odwoływaniem pracowników samorządowych oraz dyrektorów i kierowników jednostek podległych,

2/.   Realizacja przepisów ustawy o pracownikach samorządowych oraz kodeksu pracy /sprawy płacowe, urlopy pracownicze, renty, emerytury, sprawy socjalne/,

3/.   Prowadzenie spraw dotyczących okresowych przeglądów kadrowych i ocen kwalifikacyjnych pracowników,

4/.   Organizowanie szkolenia i dokształcania pracowników Urzędu oraz prowadzenia praktyk uczniowskich,

5/.   Prowadzenie spraw w zakresie przyznawania nagród, odznaczeń państwowych, medali i odznak dla pracowników Urzędu,

6/.   Kontrola i zapewnienie dyscypliny pracy w Urzędzie,

7/.   Prowadzenie dokumentacji kontroli wewnętrznej i zewnętrznej,

8/.   Nadzór nad pracownikami obsługi .

 

Do zadań Biura Rady Miejskiej należą sprawy związane z :

 

A. Zadania własne :

1/.   Zapewnienie obsługi kancelaryjno – biurowej Rady Miejskiej, Komisji Rady Miejskiej i Burmistrza,

2/.   Prowadzenie ewidencji wniosków i postulatów wyborców oraz przekazywanie do realizacji właściwym referatom,

3/.   Współpraca z organami samorządu mieszkańców,

4/.   Przekazywanie właściwym referatom do realizacji zadań wynikających z uchwał Rady  i zarządzeń Burmistrza oraz wniosków Komisji Rady,

5/.   Przesyłanie uchwał Rady organowi nadzoru,

6/.   Publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu uchwał Rady oraz Zarządzeń Burmistrza , których treść ma być podana do publicznej wiadomości,

7/.   Organizacyjne i merytoryczne przygotowanie sesji Rady,

8/.   Prowadzenie rejestru uchwał Rady,

9/.   Prowadzenie ewidencji radnych,

10/. Prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji radnych i przekazywanie ich właściwym referatom,

11/. organizowanie działalności kontrolnej Komisji Rady,

12/. Prowadzenie korespondencji Przewodniczącego Rady,

13/. Wykonywanie prac związanych z wyborami organów samorządu mieszkańców,

14/. organizowanie spotkań i dyżurów radnych,

15/. Obsługa stałych i doraźnych komisji powołanych przez Radę.

 

B. Zadania zlecone :

1/.   Wykonywanie prac związanych z wyborami ławników ludowych.

 

Do zadań związanych z prowadzeniem spraw ogólno - organizacyjnych  należy :

 

A. Zadania własne :

1/.   Wykonywanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Burmistrza i obsługą delegacji,

2/.   Przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji wpływającej do Urzędu,

3/.   Przyjmowanie i załatwianie interesantów zgłaszających się do Burmistrza i Sekretarza w sprawach skarg i wniosków,

4/.   Przyjmowanie i nadawanie poczty e-mail, faxów, obsługa radiotelefonu, obsługa centrali telefonicznej,

5/.   Przekazywanie właściwym wydziałom zadekretowanej korespondencji,

6/.   Wysyłanie korespondencji wychodzącej z Urzędu,

7/.   Zaopatrzenie materiałowo – techniczne na cele administracyjne, zakup sprzętu i urządzeń, materiałów i pomocy biurowych itp.,

8/.   Gospodarowanie pieczęciami, pieczątkami urzędowymi i tablicami urzędowymi,

9/.   Powielanie materiałów dla potrzeb Rady, Burmistrza i Referatów,

10/. Prenumerata Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Dzienników Resortowych, czasopism oraz wydawnictw fachowych i innych,

11/. Prowadzenie ewidencji wyposażenia Urzędu,

12/. Sporządzanie protokołów zeznań świadków,                               

13/. Zapewnienie sprawnej organizacji pracy i prawidłowego funkcjonowania Urzędu,

14/. Nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej i przestrzegania przepisów Kpa.

15/. Prowadzenie Kancelarii Urzędu, ekspedycja korespondencji, nadzór nad utrzymaniem centrali telefonicznej,  radiotelefonicznej w należytym stanie technicznym,

16/. Opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz wprowadzanie w  nim zmian,

17/. Prowadzenie rejestru Zarządzeń Burmistrza oraz uchwał Rady,

18/. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków,

19/. Prowadzenie zbiorczej ewidencji skarg, wniosków, listów wpływających do Urzędu i     przekazywanie referatom do załatwienia według właściwości,

20/. Bieżąca kontrola terminowego załatwiania skarg, wniosków i spraw,

21/. Koordynacja kontroli wewnętrznej, zewnętrznej sprawowanej przez referaty urzędu,

22/. Obsługa narad Burmistrza z kierownikami referatów,

23/. Przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy,

24/. Przekazywanie właściwym referatom do realizacji zadań wynikających z wniosków,   uchwał i zarządzeń Burmistrza,

25/. Współpraca z jednostkami pomocniczymi / sołectwami i osiedlami /,

26/. Organizowanie konferencji prasowych.

27/. Prowadzenie archiwum zakładowego,

 

 

Do zadań z zakresu spraw gospodarczych należy w szczególności :

 

1/.   Utrzymanie czystości w budynku Urzędu,

2/.   Zgłaszanie usterek i awarii,

3/.   Obsługa pomieszczenia  centrali telefonicznej.

 

§ 9

 

Referat finansowy  / Fn - II /

 

1.  Referatem kieruje Skarbnik Miasta.

 

2. Do kompetencji i zadań referatu należy :

-         prowadzenie księgowości budżetowej,

-         prowadzenie księgowości podatkowej,

-         prowadzenie wymiaru i poboru lokalnych podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych,

-         prowadzenie kasy Urzędu,

 

Do zadań związanych z prowadzeniem księgowości budżetowej należy :

 

A. Zadania własne :

1/.   Opracowanie projektu budżetu

-     kompletowanie materiałów źródłowych do sporządzenia projektu budżetu,

-         przygotowanie projektu budżetu wraz z objaśnieniami,

-         przygotowanie projektu uchwały Rady w sprawie uchwalenia budżetu,

-         przygotowanie układu wykonawczego budżetu dla jednostek realizujących jego wykonanie,

-         przygotowanie półrocznej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy,

-         przygotowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy,

2/.   Prowadzenie pełnej obsługi księgowej organu finansowego budżetu w zakresie dochodów i wydatków budżetowych,

3/.   Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów budżetowych w ramach organu finansowego budżetu związanej z obsługą finansową pożyczek i kredytów,

4/.   Prowadzenie obsługi księgowej zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej,

5/.   Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań budżetowych,

6/.   Sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych z działalności pozabudżetowej /dla zakładów budżetowych, funduszy celowych/,

7/.   Sporządzanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań budżetowych z realizowanych przez Urząd zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej,

8/.   Przygotowanie projektów uchwał budżetowych w zakresie zmian budżetowych,

9/.   Opiniowanie planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy i opracowanie planu finansowego na zadania zlecone Gminie,

10/. Prowadzenie spraw związanych z wypłacaniem wynagrodzeń i wszelkich innych świadczeń przysługujących pracownikom,

11/. Prowadzenie urządzeń księgowych inwestycji gminnych,

12/. Prowadzenie urządzeń księgowych środków trwałych,

13/. Obsługa finansowo – księgowa Urzędu w zakresie :

       -  dochodów budżetowych,

       -  wydatków budżetowych,

       -  funduszy celowych,

       - rachunków inwestycyjnych i lokat zabezpieczających oraz sporządzanie jednostkowej sprawozdawczości budżetowej w tym zakresie,

14/. Kontrola przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,

15/. Sporządzanie bilansów jednostkowych Urzędu oraz bilansów zbiorczych dla jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych,

16/. Nadzór i kontrola nad działalnością finansową podległych gminie jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych,

17/. Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT,

18/. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową w zakresie realizacji budżetu,

 

Do zadań związanych z prowadzeniem księgowości podatkowej należy :

 

A. Zadania własne :

1/.   Prowadzenie spraw z zakresu podatków i opłat,

2/.   Prowadzenie kontroli i lustracji w celu ustalenia ogólnej zdolności płatniczej podatnika oraz w celu ustalenia prawidłowych podstaw opodatkowania,

3/.   Pobór podatków, opłat i innych należności zgodnie z odrębnymi przepisami; organizowanie i nadzór inkasa tych należności,

4/.   Prowadzenie urządzeń księgowych podatków i opłat, ustalanie zaległości w płatnościach oraz egzekucja należności z tego tytułu,

5/.   Sporządzanie deklaracji podatku VAT,

6/.   Wydawanie zaświadczeń w zakresie o :

       -  nie zaleganiu w podatkach,

       -  stanie zaległości podatkowych,

 

Do zadań związanych z prowadzeniem wymiaru podatku należy :

 

A. Zadania własne :

1/.   Dokonywanie wymiaru i poboru podatków i opłat : rolnego, od nieruchomości, leśnego, od posiadania psów,

2/.   Prowadzenie spraw z zakresu podatku od środków transportowych,

3/.   Przygotowanie decyzji w sprawie udzielania ulg, umorzeń i odraczania terminów płatności w zakresie podatku rolnego, leśnego od nieruchomości i od środków transportowych,

4/.   Wprowadzanie zmian do wymiaru podatku na podstawie zawiadomień w sprawie zmian w rejestrze gruntów,

5/.  Opracowywanie projektów uchwał w zakresie ustalania podatków i opłat stanowiących dochody Gminy,

6/.   Wydawanie zaświadczeń w zakresie o :

       - dochodowości z gospodarstw rolnych,

       - o stanie posiadania gospodarstw rolnych,

7/.   Współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie :

- ulg udzielanych przez Urząd Skarbowy w podatkach stanowiących dochody Gminy,

- zawiadamiania o wykrytych przestępstwach i wykroczeniach karno – skarbowych w zakresie prowadzonych spraw,

 

Do zadań związanych z prowadzeniem kasy Urzędu należy :

 

A. Zadania własne :

1/.   Przyjmowanie do kasy gotówki oraz innych środków pieniężnych, wystawianie dowodów wpłaty,

2/.   Odprowadzanie zainkasowanej gotówki na rachunki bankowe,

3/.   Podejmowanie gotówki z banku na podstawie wystawionych czeków,

4/.   Dokonywanie wypłat gotówki na podstawie zatwierdzonych dokumentów,

5/.   Sporządzanie raportów kasowych,

6/.   Prowadzenie rejestrów ścisłego zarachowania,

 

 

§ 10

 

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa / GRL-III /

 

1.  Referatem kieruje kierownik.

 

2.  Do kompetencji i zadań referatu należy :

-         prowadzenie gospodarki nieruchomościami,

-         prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa i melioracji,

-         prowadzenie spraw z zakresu leśnictwa,

 

 

Do zadań związanych z prowadzeniem gospodarki nieruchomościami należy :

 

A. Zadania własne :

1/.   Zbycie / sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste / nieruchomości stanowiących własność Gminy w tym :

       -  sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych,

       -  uwłaszczenie najemców garaży,

       -  zbycie działek budowlanych,

       -  zbycie nieruchomości zabudowanych,

- uwłaszczenie osób prawnych na nieruchomości stanowiące własność Gminy, a będące w dotychczasowym ich zarządzie lub użytkowaniu,

2/.   Przejmowanie na rzecz Gminy nieruchomości w trybie komunalizacji na wniosek i z mocy prawa,

3/.   Przygotowanie dokumentów w sprawach pierwokupu i pierwszeństwa nabycia nieruchomości położonych na terenie Gminy,

4/.   Nieodpłatne przekazywanie w drodze umów gruntów stanowiących własność Gminy na rzecz Skarbu Państwa,

5/.   Przejmowanie nieodpłatne w drodze umów na własność Gminy gruntów od Skarbu Państwa,

6/.   Wykup od osób prawnych i fizycznych gruntów przeznaczonych pod inwestycje,

7/.   Wnoszenie na własność w formie wkładu niepieniężnego / aportu / nieruchomości stanowiących mienie Gminy do spółki prawa handlowego,

8/.   Prowadzenie spraw związanych z wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na wniosek lub z urzędu,

9/.   Oddawanie nieruchomości gminnych w zarząd komunalnym jednostkom organizacyjnym, a nie posiadającym osobowości prawnej,

10/. Prowadzenie spraw związanych z wygaśnięciem prawa zarządu na wniosek lub z urzędu komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej,

11/. Przekazywanie w użytkowanie nieruchomości gminnych umową zawartą w formie aktu notarialnego ,

12/. Aktualizacja opłat rocznych z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych,

13/. Naliczanie opłat adiacenckich,

14/. Tworzenie zasobów mienia gminnego,

15/. Prowadzenie spraw związanych z dzierżawą mienia gminnego osobom fizycznym i prawnym,

16/. Prowadzenie rejestrów oraz opracowywanie rocznych wykazów ze sprzedaży i oddawanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości gminnych oraz dzierżaw z terenu miasta i gminy,

17/. Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

18/. Wykonywanie innych spraw związanych z obrotem nieruchomościami wynikających z ustaw,

19/. Zlecanie robót geodezyjno – kartograficznych oraz wycen nieruchomości i dokonywanie odbioru tych robót od wykonawców,

20/. Prowadzenie spraw związanych z regulacją, aktualizacją i zakładaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości,

21/. Uczestnictwo w postępowaniach rozgraniczeniowych i podziałach nieruchomości,

22/. Prowadzenie rejestrów mienia gminnego,

23/. Sporządzanie dokumentacji formalno prawnej związanej z wypłatą odszkodowań za grunty wydzielone pod budowę ulic z nieruchomości objętych na wniosek właściciela podziałami,

24/. Wydawanie zgody na zajęcie nieruchomości gminnych w celu prowadzenia inwestycji,

25/. Prowadzenie operatu numeracji i nazewnictwa ulic,

26/. Nadawanie numerów budynków,

27/. Zatwierdzanie projektów podziałów geodezyjnych,

28/. Wydawanie decyzji o dokonaniu wymiany gruntów,

29/. Wydawanie decyzji o rozgraniczenie nieruchomości,

30/. Prowadzenie spraw dotyczących prawidłowego zagospodarowania, ochrony i rekultywacji gruntów rolnych i leśnych,

31/. Prowadzenie spraw z zakresu scalania i wymiany gruntów.

 

Do zadań związanych z prowadzeniem spraw z zakresu rolnictwa i melioracji należy :

 

A. Zadania własne :

1/.   Prowadzenie spraw z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej,

2/.   Koordynacja gospodarki nasiennej i obrotu materiałem hodowlanym zwierząt,

3/.   Nakazywanie zniszczenia zasiewów lub nasadzeń o nieodpowiedniej zdrowotności,

4/.   Współpraca ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w zakresie zwalczania chorób, chwastów i szkodników upraw oraz nakazywanie niszczenia niektórych upraw,

5/.   Współdziałanie ze służbą Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin w zakresie stosowania środków ochrony roślin,

6/.   Współdziałanie ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i prowadzenie profilaktyki,

7/.   Prowadzenie rejestru psów uznanych za agresywne,

8/.   Koordynacja w organizowaniu skupu i kontraktacji płodów rolnych i zwierząt rzeźnych,

9/.   Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi i bieżące informowanie o zasadach prowadzenia tych upraw,

10/. Współpraca z jednostkami zajmującymi się oświatą rolniczą i wprowadzeniem postępu rolniczego,

11/. Prowadzenie spraw związanych z melioracją i gospodarką wodną, a w szczególności rozstrzyganie sporów :

a)      o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego,

 

12/. Udział w rozprawach wodno – prawnych,

 

B.     Zadania zlecone :

 

1/.   Prowadzenie ewidencji szkód strat popowodziowych,

2/.   zobowiązanie właścicieli gruntów do wykonania prac zabezpieczających przed powodzią.

 

Do zadań związanych z prowadzeniem spraw z zakresu leśnictwa należy :

 

1/.   Sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa i spraw z tym związanych,

2/.   Przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu gruntu nieleśnego lub nieużytków do zalesienia.

3/.  Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie opiniowania wniosków Nadleśnictw dotyczących uznawania lasów za ochronne,                                                                          

 

 

§ 11

 

Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska / PIŚ - IV /

 

1.  Referatem kieruje kierownik.

 

2.    Do kompetencji i zadań referatu należy :

-         prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym,

-         prowadzenie spraw związanych z inwestycjami gminnymi,

-         prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi,

-         prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska,

 

Do zadań związanych z prowadzeniem spraw z zakresu planowania przestrzennego należy :

 

A. Zadania własne :

 

1/.   Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i aktualizacją planów zagospodarowania przestrzennego oraz dokonywanie okresowej oceny aktualizacji tych planów,

2/.   Przygotowywanie i opracowywanie wyrysu i wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego,

3/.   Wystawianie zaświadczeń o przeznaczeniu działek w planie zagospodarowania przestrzennego,

4/.   Przygotowywanie i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nadzorowanie prawidłowego wykorzystywania terenu zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego,

 

Do zadań związanych z prowadzeniem spraw z zakresu inwestycji gminnych należy :

 

A. Zadania własne :

1/.   Prowadzenie wszelkich spraw związanych z realizacją inwestycji prowadzonych przez Gminę,

-  zlecanie robót i zawieranie umów na prace projektowe, wykonawstwo i obsługę geodezyjną,

-   sprawdzanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej,

-   sporządzanie kosztorysów inwestorskich,

-   opracowywanie projektów umów z inwestorami dotyczących realizacji inwestycji,

-       pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego lub wyznaczanie inwestora zastępczego,

-   udział w dokonywaniu odbioru technicznego wykonanych inwestycji,

-   przekazywanie wykonanych obiektów inwestycyjnych na rzecz właściwego podmiotu - zarządcy,

2/.   Podejmowanie działań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń komunalnych na terenie miasta i gminy,

3/.   Prowadzenie prac związanych z uzbrojeniem technicznym terenów przeznaczonych pod budownictwo i inwestycje,

4/.   Zarządzanie drogami gminnymi, dojazdowymi do pól i lasów oraz gminnymi drogami wewnętrznymi a w szczególności:

       -  prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych na terenie Gminy,

-  wydawanie zezwoleń na zajęcie pasów drogowych przy zastosowaniu projektów organizacji ruchu zatwierdzonych przez organ zarządzający ruchem,

-   koordynowanie robót w pasie drogowym, wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego i dokonywanie odbioru przywrócenia pasa drogowego do stanu pierwotnego,

-         opiniowanie wniosków na korzystanie z dróg w sposób szczególny,

-   opiniowanie lokalizacji przystanków autobusowych,

-   opiniowanie projektów budowlanych dotyczących zadań realizowanych w pasie drogowym przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

-   prowadzenie sprawozdawczości w zakresie dróg i obiektów mostowych,

-   rozpatrywanie wniosków dotyczących bezpieczeństwa i organizacji ruchu,

-   planowanie i wprowadzanie zmian w oznakowaniu pionowym i poziomym,

 

5/.   Utrzymanie bieżące, remonty, modernizacja i budowa dróg gminnych,

-   kontrola bieżąca stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników, oznakowania poziomego i pionowego,

-   okresowe przeglądy stanu technicznego dróg, obiektów mostowych i rowów przydrożnych,

-   zlecanie robót i zawieranie umów na prace projektowe, wykonawstwo i obsługę geodezyjną oraz dokonywanie odbioru robót  w zakresie rzeczowo - finansowym,

-   wnioskowanie o środki finansowe z budżetu państwa na oświetlenie dróg, dla których Gmina nie jest zarządcą,

-   współudział w planowaniu oświetlenia dróg, jego bieżące utrzymanie, rozliczanie kosztów zużytej energii i eksploatacji urządzeń oświetlenia,

-   opracowywanie rocznych planów rzeczowo – finansowych,

6/.   Organizowanie i prowadzenie akcji zimowej na drogach gminnych,

7/.   Współpraca z zarządcami dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych,

8/.   Nadzór nad funkcjonowaniem systemu odprowadzania wód opadowych / rowy przydrożne oraz kanalizacja deszczowa w ciągach dróg /.

 

Do zadań związanych z prowadzeniem zamówień publicznych należy :

 

1/.   Współpraca z referatami Urzędu w zakresie przygotowania tematów i dokumentów, celem prawidłowego przeprowadzenia postępowania o zamówienia publiczne,

2/.   Ustalanie formy zamówienia publicznego,

3/.   Organizowanie i przeprowadzenie zamówień publicznych zgodnie z procedurą określoną w ustawie o zamówieniach publicznych,

4/.   Rozpatrywanie protestów i odwołań składanych przez oferentów,

5/.   Kontrola nad referatami i jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie realizacji ustawy o zamówieniach publicznych,

 

 

Do zadań związanych z prowadzeniem spraw z zakresu ochrony środowiska należy :

 

A. Zadania własne :

1/.   Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej i ochrony przyrody,

2/.   Realizowanie wszelkich zadań Gminy w zakresie ochrony i kształtowania środowiska,

-         podejmowanie działań zmierzających do racjonalnego gospodarowania zasobami przyrodniczymi oraz do przeciwdziałania szkodliwym wpływom na środowisko powodującym jego zniszczenie, uszkodzenie lub zanieczyszczenie,

-   ochrona drzew i krzewów,

-   wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów,

-   wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów,

-   ustanawianie ograniczeń co do korzystania z urządzeń technicznych i środków transportu powodujących uciążliwości w związku z hałasem i wibracjami,

-   zapewnianie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy,

-   nadzór nad utrzymaniem zieleni miejskiej,

-   współpraca ze służbami ochrony zabytków w zakresie zabytkowych terenów zielonych,

3/.   Zapewnienie niezbędnych warunków do ochrony środowiska przed odpadami,

-   nadzór nad zagospodarowaniem odpadów komunalnych,

-   udział w opracowaniu aktów prawa miejscowego dotyczących utrzymania porządku i czystości w Gminie,

-         opiniowanie programów gospodarowania odpadami niebezpiecznymi,

-   współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej w organizowaniu gospodarki odpadami,

-   nadzór nad urządzeniami związanymi z ochroną środowiska,

-   realizowanie zadań z zakresu ochrony wód przed zanieczyszczeniem, a zwłaszcza przed wprowadzeniem ścieków do wód,

-   prowadzenie spraw związanych z gospodarką wodno - ściekową,

4/.   Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,

5/.   Prowadzenie spraw związanych z ochroną przed powodzią :

-   aktualizacja składu Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego,

-   obsługa techniczno administracyjna Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego,

-   udział w opracowywaniu planu operacyjnego bezpośredniej ochrony przed powodzią Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego,

-   organizowanie ochotniczych drużyn ratowniczych,

6/.   Wydawanie opinii w sprawie eksploatacji złóż kopalin na terenie Gminy oraz planów ruchu kopalni,

7/.   Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej i pomników,

8/.   Udostępnianie posiadanych informacji o środowisku i jego ochronie.

 

 

§ 12

 

 Referat  Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gospodarczego / SOG – V /

 

1.      Referatem kieruje kierownik.

2.     Do kompetencji i zadań referatu należy :

 

-         prowadzenie ewidencji ludności,

-         prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową,

-         prowadzenie spraw wojskowych,

-         prowadzenie spraw związanych z kulturą, rekreacją i zdrowiem,

-         prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną,

-    prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem narkomanii oraz przemocy w                 rodzinie

-  prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej do czasu przejęcia zadania przez Krajowy Rejestr Sądowy,

-         prowadzenie spraw związanych promocją i z rozwojem gospodarczym,

-         prowadzenie gospodarki mieszkaniowej,

 

 

Do zadań związanych z prowadzeniem ewidencji ludności należy :

 

A. Zadania własne :

1/.   Opracowywanie decyzji w sprawach zameldowania i wymeldowania,

2/.   Rozpatrywanie odwołań w sprawach decyzji o zameldowanie i wymeldowanie,

3/.   Prowadzenie spraw dotyczących zameldowania i wymeldowania z pobytu stałego i czasowego oraz spraw meldunkowych cudzoziemców,

4/.   Prowadzenie ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,

5/.   Sporządzanie wykazów osób zmarłych do Urzędów Skarbowych,

6/.   Współpraca z Ośrodkiem Informatyki – uaktualnianie danych,

7/.   Prowadzenie ewidencji urodzeń oraz nadawanie numerów ewidencyjnych,

8/.   Prowadzenie ewidencji aktów małżeństw,

9/.   Prowadzenie ewidencji aktów zgonów,

10/. Prowadzenie spraw o uznanie obywatelstwa polskiego,

11/. Wydawanie zaświadczeń :

-  na wniosek o udostępnienie danych osobowych,

- o stanie rodzinnym oraz do Biura Rent Zagranicznych,

- do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

      -   dotyczących poświadczenia zameldowania,

 

B. Zadania zlecone :

1/.   Prowadzenie spraw związanych z wyborami Prezydenta RP,

2/.   Prowadzenie spraw związanych z wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego,

3/.   Prowadzenie spraw związanych z wyborami do Sejmu i Senatu,

4/.   Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem referendów oraz innych wyborów wynikających z obowiązujących przepisów

 

Do zadań związanych z prowadzeniem spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej należy :

 

A. Zadania własne :

1/.   Prowadzenie rejestru Ochotniczych Straży Pożarnych,

2/.   Realizowanie zadań Gminy związanych z zapobieganiem i zwalczaniem pożarów,

3/.   Wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem odpowiedniego wyposażenia jednostkom OSP na terenie Gminy,

4/.   Prowadzenie spraw ubezpieczenia członków OSP oraz środków transportu,

5/.   Kompletowanie i przekazywanie Referatowi Finansowemu dokumentów dotyczących zakupu wyposażenia i zużycia paliwa w jednostkach OSP oraz wypłaty ekwiwalentów pieniężnych członkom biorącym udział w działaniach ratowniczych,

6/.   Udział w czynnościach związanych z opracowywaniem i uzgadnianiem statutów OSP oraz rejestracją w Sądzie,

7/.   Prowadzenie spraw sprawozdawczo – wyborczych,

 

Do zadań związanych z prowadzeniem spraw wojskowych należy :

 

B. Zadania zlecone :

1/.   Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny oraz organizowanie wykonania innych zadań ciążących na jednostkach organizacyjnych Gminy w ramach powszechnego obowiązku obrony,

2/.   Prowadzenie rejestracji przedpoborowych,

3/.   Udział w przygotowaniu poboru oraz współdziałanie z organami administracji rządowej oraz organami wojskowymi w tym zakresie,

4/.   Przygotowywanie projektów decyzji o konieczności sprawowania przez żołnierzy i poborowych bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, o konieczności prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz o uznaniu żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin,

5/.   Ustalanie prawa do zasiłków dla członków rodzin żołnierzy uznawanych za jedynych żywicieli rodzin oraz ustalanie prawa do wypłaty innych zasiłków i opłat oraz pokrywanie różnych należności przysługujących żołnierzom,

6/.   Opracowywanie decyzji dotyczących zajęcia na cele przejściowego zakwaterowania sił zbrojnych budynków, pomieszczeń i terenów oraz decyzji o odszkodowaniu w tych sprawach,

7/.   Udział w opracowywaniu planu ochrony budynku Urzędu,

8/.   Udział w opracowywaniu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu na czas „W”,

9/.   Prowadzenie zadań dotyczących podwyższenia gotowości obronnej,

10/. Prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami na rzecz obrony,

11/. Prowadzenie spraw związanych z akcją kurierską,

 

Do zadań związanych z prowadzeniem spraw z zakresu kultury, rekreacji i zdrowia należy :

 

A. Zadania własne :

1/.   Podejmowanie wszelkich działań zmierzających do upowszechnienia kultury oraz współdziałanie z instytucjami kultury,

2/.   Ochrona dóbr kultury na terenie Gminy,

3/.   Nadzór nad gminnymi instytucjami kultury,

4/.   Udział w opracowywaniu statutów jednostek organizacyjnych Gminy prowadzących działalność kulturalną,

5/.   Koordynacja działań instytucji kultury oraz stowarzyszeń kulturalnych w zakresie organizacji imprez,

6/.   Przyjmowanie zawiadomień o organizowaniu imprez artystycznych lub rozrywkowych odbywających się poza siedzibą lub w sposób objazdowy,

7/.   Wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych o charakterze kulturalnym i sportowym,

8/.   Koordynacja „Kalendarza imprez kulturalnych”,

9/.   Pomoc merytoryczna w organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych organizowanych na terenie Gminy,

10/. Współdziałanie z organizacjami i instytucjami kultury fizycznej,

11/. Współdziałanie z różnymi instytucjami  w zakresie ochrony zdrowia,

12/. Zgłaszanie przypadków chorób zakaźnych,

13/. Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,

14/. Udział w powoływaniu  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

16/. Udział w opracowaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 

Do zadań związanych z prowadzeniem spraw z zakresu obrony cywilnej należy :

 

B. Zadania zlecone :

1/.   Wykonywanie czynności związanych z tworzeniem formacji obrony cywilnej i przygotowywaniem ich do działania,

2/.   Ewidencja członków i drużyn formacji obrony cywilnej,

3/.   Typowanie kandydatów na komendantów obrony cywilnej,

4/.   Opracowywanie i aktualizacja planów obrony cywilnej miasta i gminy oraz innych dokumentów dotyczących przygotowania i działania obrony cywilnej,

5/.   Nadzór nad organizacją i realizacją zadań obrony cywilnej oraz jej koordynowanie,

6/.   Prowadzenie spraw dotyczących zagrożeń nadzwyczajnych,

7/.   Prowadzenie szkoleń obronnych i obrony cywilnej organów kierowania, kadry kierowniczej, formacji obrony cywilnej, jednostek organizacyjnych i ludności w zakresie powszechnej samoobrony,]

8/.   Prowadzenie spraw w zakresie gospodarki sprzętem obrony cywilnej,

9/.   Planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej,

10/. Sporządzanie wykazu i ochrona dóbr kultury na terenie miasta i gminy,

11/. Udział w zorganizowaniu stałego dyżuru Burmistrza w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń,

12/. Udział w wykonaniu planu ochrony budynku Urzędu,

13/. Realizacja innych zadań określonych w przepisach prawa z zakresu obrony cywilnej i zadań ustalonych przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju,

 

 

 

Do zadań związanych z prowadzeniem spraw  z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie należy :

A. Zadania własne :

 

1)   przygotowanie oraz nadzór nad realizacja „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii”

2)   przygotowanie oraz nadzór nad realizacja „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

3)   organizowanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem;

4)   organizowanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy narkomanii lub przemocy w rodzinie ;

5)   organizowanie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów;

6)   współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami  fizycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii;

7)   współpraca z Miejskim Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gorzowie Śl. w zakresie udzielania pomocy społecznej osobom uzależnionym i ich rodzinom.

 

 

Do zadań związanych z prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej należy :

 

A. Zadania własne :

1/.   Wspieranie i promowanie działalności gospodarczej na terenie gminy,

2/.   Współdziałanie z samorządami gospodarczymi, organizacjami  pracodawców        oraz innymi organizacjami przedsiębiorców, 

3/.   Przekazywanie informacji do Referatu Finansowego dotyczących zarejestrowanych i  wykreślonych podmiotów gospodarczych,

4/.   Prowadzenie wszelkich spraw związanych z handlem i usługami,

5/.   Wydawanie oraz cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży,

6/.   Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

7/.   Kontrolowanie i koordynowanie czasu pracy placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i usługowych,

8/.   Prowadzenie spraw dotyczących ustalania lokalizacji targowisk,

 

B. Zadania zlecone :

1/.   Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej do czasu przejęcia zadania przez Krajowy Rejestr Sądowy,

2/.   Kontrola przestrzegania prawa przez przedsiębiorców,

3/.   Wykonywanie czynności związanych z funkcjonowaniem Krajowego Rejestru Sądowego,

4/.   Gromadzenie danych o wpisaniu przedsiębiorców do Krajowego Rejestru Sądowego oraz przetwarzanie ich na potrzeby gminy.

 

Do zadań związanych z promocją i rozwojem gospodarczym należy :

 

A. Zadania własne :

 

1/.   Analiza i prognozowanie kierunków rozwoju gospodarczego i ekonomicznego Gminy,

2/.   Wnioskowanie  o przeprowadzenie kontroli działalności podmiotów gospodarczych z punktu widzenia interesów i zaspokajania potrzeb lokalnych przez merytorycznie uprawnione instytucje,

3/.   W zakresie spraw związanych z promocją gminy:

a)    organizacja i prowadzenie działań związanych z promocją Gminy we współdziałaniu z pozostałymi referatami Urzędu oraz nawiązywanie współpracy w tym zakresie z podmiotami gospodarczymi,

b/  opracowywanie i wydawanie materiałów służących promocji gospodarczej Gminy,

c) redagowanie polemik oraz sprostowań informacji prasowych o pracy samorządu   oraz  obsługa prasowa Rady, Burmistrza i Urzędu.

     4/.   Prowadzenie spraw związanych ze współpracą gospodarczą z zagranicą,

5/. Opracowywanie zasad i sprawowanie nadzoru nad gospodarowaniem lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,

6/.   Przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów na lokale użytkowe,

 

Do zadań związanych z prowadzeniem gospodarki mieszkaniowej należy :

 

A. Zadania własne :

 

1/.   Prowadzenie polityki mieszkaniowej w zakresie zaspakajania potrzeb wspólnoty samorządowej,

2/.   Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków osób ubiegających się o najem lokali komunalnych zgodnie z przyjętymi przez Radę zasadami i kryteriami,

3/.   Współpraca z Zakładem Usług Komunalnych w zakresie zabezpieczenia lokali socjalnych na realizację prawomocnych wyroków sądowych,

4/.   Przyjmowanie i rozpatrywanie podań oraz kwalifikacja osób, rodzin na lokale socjalne,

5/.   Ustalanie kolejności i przygotowywanie skierowań o zawarcie umów na zamianę lokali komunalnych oraz zamian dobrowolnych,

 

§ 13

 

 

Urząd Stanu Cywilnego / USC – V I/

 

1.  Pracą Urzędu Stanu Cywilnego kieruje kierownik.

2.      Do kompetencji i zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy :

 

B. Zadania zlecone :

1/.   Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów,

2/.   Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych i skorowidzów do tych akt,

3/.   Wydawanie wypisów z ksiąg stanu cywilnego i zaświadczeń,

4/.   Prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego,

       -  sporządzanie wzmianek i przypisków w księgach stanu cywilnego,

-         przekazywanie ksiąg ponad stuletnich do Archiwum Państwowego,

       -  współpraca z innymi organami w sprawach dotyczących rejestracji stanu cywilnego,

5/.   Wydawanie decyzji przewidzianych w przepisach prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksie rodzinnym i opiekuńczym o :

       -  odtworzeniu i ustaleniu treści aktu stanu cywilnego,

       -  sprostowaniu oczywistych błędów pisarskich w akcie stanu cywilnego,

       -  uzupełnieniu treści aktu stanu cywilnego,

-  sporządzeniu aktu stanu cywilnego, jeżeli fakt urodzenia, małżeństwa lub zgonu nastąpił za granicą i nie został zarejestrowany w zagranicznych księgach stanu cywilnego,

-  transkrypcji aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego,

-  skróceniu terminu wyczekiwania do zawarcia małżeństwa,

-  wpisaniu do księgi stanu cywilnego treści wypisu z księgi stanu cywilnego, która zaginęła lub uległa zniszczeniu,

6/.   Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą i zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

7/.   Wydawanie zaświadczeń do zawarcia małżeństwa konkordatowego,

8/.   Występowanie do Sądów Rejonowych o unieważnienie lub sprostowanie aktu stanu cywilnego w razie błędnego lub nieścisłego zredagowania,

9/.   Przyjmowanie oświadczeń o :

       -  wstąpieniu w związek małżeński,

       -  uznaniu dziecka,

       -  nadaniu dziecku nazwiska męża matki,

- powrocie kobiety rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

-  zmianie imienia dziecka,

-  nazwisku małżonków po zawarciu małżeństwa,

10/. Prowadzenie korespondencji konsularnej w sprawach o wydobycie odpisów z akt stanu cywilnego dotyczących osób zamieszkałych za granicą,

11/. Organizowanie uroczystości związanych z przyjmowaniem oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz jubileuszami długoletniego pożycia małżeńskiego,

12/..Ustalanie brzmienia i pisowni imion i nazwisk,

13/. Wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk.

14/. Prowadzenie ewidencji wydawanych i utraconych dowodów osobistych w formie informatycznej.

15/. Prowadzenie rejestru utraconych dowodów osobistych i wydawanie zaświadczeń.

16/. Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem wniosków o wydanie dowodu osobistego i wydawaniem dowodów osobistych.

17/. Prowadzenie spraw związanych z kancelarią tajną.

 

§ 14

 

Radca Prawny  / RP /

 

1. Radca Prawny zajmuje samodzielne stanowisko w Urzędzie i podlega bezpośrednio Burmistrzowi.

 

2.  Do zadań Radcy Prawnego należy :

 

1/.   Opiniowanie pod względem formalno- prawnym i redakcyjnym projektów i aktów prawnych  Burmistrza, oraz projektów uchwał kierowanych pod obrady sesji,

2/.   Udzielanie pracownikom Urzędu opinii, porad prawnych i wyjaśnień w dziedzinie stosowania prawa,

3/.   Występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz innymi organami orzekającymi,

4/.   Sprawowanie ogólnego nadzoru nad stosowaniem przepisów kpa w referatach Urzędu,

5/.   Opiniowanie pod względem prawnym projektów umów i porozumień zawieranych przez Gminę ,

6/.   Prowadzenie ewidencji aktów prawa miejscowego,

7/.   Wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o radcach prawnych w zakresie działalności Urzędu. 

 

§ 15

 

Pion ochrony informacji niejawnej / PIN /

 

Pionem ochrony informacji niejawnej kieruje Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych.

 

 

1.  Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych podlega bezpośrednio Burmistrzowi.

2.  Do zadań Pełnomocnika należy :

1/.   Zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

2/.   Zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu.

3/.   Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

4/.   Okresowa kontrola ewidencji ,materiałów i obiegu dokumentów,

5/.   Opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji,

6/.   Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych

 

3.  Pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych podlega bezpośrednio kierownik kancelarii tajnej.

 

 

VI.    POSTANOWIENIA  KOŃCOWE.

 

§ 16

 

Zasady wykonywania czynności kancelaryjnych w referatach określa instrukcja kancelaryjna

dla organów samorządu terytorialnego.

 

§ 17

 

Integralną część stanowi załączniki  1 - 5.

-  schemat struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl,

-  zasady podpisywania pism,

-  zasady planowania pracy,

-  kontrola wewnętrzna,

- organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w           Gorzowie Śląskim.