5 grudnia 2012 roku, Rada Miejska w Gorzowie Śląskim podjęła pakiet uchwał związanych z budową nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Ze względu na nowelizacje prawa, niektóre uchwały były zmieniane. 

koniec tekstu promocyjnego

5 grudnia 2012 roku, Rada Miejska w Gorzowie Śląskim podjęła pakiet uchwał związanych z budową nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Ze względu na nowelizacje prawa, niektóre uchwały były zmieniane.

                                                                                                                                  

Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gorzów Śląski

 

Z dnia 5 grudnia 2012 roku – XXIII/170/2012

Z dnia 6 marca 2013 roku – XXV/191/2013

 

 • Uchwała określa wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gorzów Śląski.
  W deklaracji właściciel nieruchomości podaje swoje dane oraz dokładny adres nieruchomości, z której mają zostać odebrane odpady komunalne. Następnie wylicza wysokość miesięcznej opłaty. Właściciele nieruchomości są obowiązani złożyć do wójta gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni  od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą  ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Stawki opłaty oraz sposób jej naliczania zostały podane w uchwale w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 • W pierwszej wersji uchwały, Rada Miejska podjęła decyzję o wyborze metody uzależnienia wysokości opłaty od ilości osób zamieszkujących nieruchomość. Zaletą tej metody wydawała się sprawiedliwość społeczna – zanieczyszczający płaci. Niemniej ta metoda ma istotne wady. Ilość wytwarzanych odpadów przez jedną osobę jest mniejsza w większych gospodarstwach domowych – im większe gospodarstwo domowe tym mniejsza ilość wytwarzanych odpadów w przeliczeniu na jedną osobę. Koszt dojazdu jest taki sam w przypadku gospodarstwa jednoosobowego jaki siedmioosobowego, w związku z tym jest mniejszy w przeliczeniu na osobę w większych gospodarstwach domowych. Metoda od osoby ma jeszcze jedną istotna wadę, wymaga zmiany deklaracji za każdym razem gdy zmieni się ilość osób w domu co było by dużym obciążeniem dla tych właścicieli nieruchomości w których występuje duża migracja mieszkańców. W związku z tym, wiarygodność dużej części deklaracji była by wątpliwa i wymagała by ich zweryfikowania, co wiązałoby się  z dużymi nakładami pracy i kosztów.
  Nowelizacja ustawy „ucpg” dała możliwość różnicowania stawek opłat w związku z tym 6 marca 2013 roku Rada Miejska podjęła decyzję o zmianie metody naliczania opłaty na metodę od gospodarstwa domowego różnicując ją na 4 typy:

 

jednoosobowe gospodarstwa domowe                14 zł;        z bio 17 zł;

gospodarstwa domowe liczące od 2 do 4 osób    24 zł;        z bio 29 zł;

gospodarstwa domowe liczące od 5 do 6 osób    34 zł;        z bio 41 zł

gospodarstwa domowe liczące 7 osób i powyżej 44 zł.        z bio 53 zł

 

Z dnia 5 grudnia 2012 roku – XXIII/168/2012

Z dnia 6 marca 2013 roku – XXV/190/2013

Z dnia 26 czerwca 2013 roku - XXVIII/215/2013

 

Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 • Rada Miejska zdecydowała o wnoszeniu opłaty co dwa miesiące do 15 dnia każdego parzystego miesiąca:

 

za miesiące styczeń i luty - do 15 dnia lutego,

za miesiące marzec i kwiecień - do 15 dnia kwietnia,

za miesiące maj i czerwiec - do 15 dnia czerwca,

za miesiące lipiec i sierpień - do 15 dnia sierpnia,

za miesiące wrzesień i październik - do 15 dnia października,

za miesiące listopad i grudzień - do 15 dnia grudnia.

 

Płatności można realizować:

u sołtysa

W kasie Urzędu Miejskiego

Przelewem na rachunek Gminy Gorzów Śląski

16890910582005000000130010

 

Z dnia 5 grudnia 2012 roku – XXIII/169/2012

Z dnia 26 czerwca 2013 roku – XXVIII/214/2013

 

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 

Z dnia 5 grudnia 2012 roku - XXIII/171/2012

Z dnia 24 kwietnia 2013 roku - XXVI/197/2013

 

Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gorzów Śląski

 

 • Regulamin określa obowiązki i wymagania, jakie powinien spełniać właściciel nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz postępowania z odpadami komunalnymi, zawiera również obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe i wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.
  W stosunku do poprzedniego Regulaminu wprowadzono zmiany podyktowane nową ustawą i przejęciem przez gminę "władztwa" nad odpadami, mające na celu uszczelnienie strumienia odpadów komunalnych, a mianowicie:
  • Wprowadzono obowiązek segregowania odpadów i gromadzenia ich w pojemnikach
  • Wprowadzono organizowanie „wystawek” odpadów takich jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe czy zużyte opony,
  • Zachęcono do zagospodarowywania bioodpadów we własnym zakresie np.: poprzez kompostowanie, które jest premiowane niższą opłatą o 20%.
  • Zawarto wykaz rodzajów odpadów, jakie należy i których nie wolno wrzucać do poszczególnych pojemników.  

 

Z dnia 5 grudnia 2012 roku - XXIII/166/2012

Z dnia 6 marca 2013 roku - XXV/189/2013

 

Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 

 • Kierując się obowiązkiem uszczelnienia systemu gospodarki odpadami, Rada Miejska postanowiła o objęciu właścicieli nieruchomości niezamieszkałych tj. firmy, instytucje, obowiązkiem gospodarowania odpadami na tych samych zasadach co mieszkańcy gminy. 

 

Z dnia 5 grudnia 2012 roku - XXIII/167/2012

 

uchwała w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

 • W celu ułatwienia wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami, Rada Miejska postanowiła wyznaczyć inkasentów w sołectwach,

 

Z dnia 26 czerwca 2013 roku - XXVIII/216/2013