1. Referatem kieruje Sekretarz Miasta realizując zadania własne i zlecone.
 2. Do kompetencji i zadań referatu należy :
  • prowadzenie kadr
  • obsługa Rady / zwanej dalej Biurem Rady - symbol RM / i Zarządu
  • prowadzenie spraw ogólno - organizacyjnych,
  • prowadzenie spraw administracyjno - gospodarczych,
  • prowadzenie Zamówień Publicznych,
  • prowadzenie spraw w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Do zadań kadrowych należą sprawy :
 1. Zadania własne :
  1. Załatwianie spraw związanych z przyjmowaniem, mianowaniem, powoływaniem, zwalnianiem i odwoływaniem pracowników samorządowych oraz dyrektorów i kierowników jednostek podległych,
  2. Realizacja przepisów ustawy o pracownikach samorządowych oraz kodeksu pracy /sprawy płacowe, urlopy pracownicze, renty, emerytury, sprawy socjalne/,
  3. Prowadzenie spraw dotyczących okresowych przeglądów kadrowych i ocen kwalifikacyjnych pracowników,
  4. Organizowanie szkolenia i dokształcania pracowników Urzędu oraz prowadzenia praktyk uczniowskich,
  5. Prowadzenie spraw w zakresie przyznawania nagród, odznaczeń państwowych, medali i odznak dla pracowników Urzędu,
  6. Kontrola i zapewnienie dyscypliny pracy w Urzędzie,
  7. Prowadzenie dokumentacji kontroli wewnętrznej i zewnętrznej,
  8. Nadzór nad pracownikami obsługi /telefonistka, sprzątaczki/.
Do zadań Biura Rady Miejskiej należą sprawy związane z :
 1. Zadania własne :
  1. Zapewnienie obsługi kancelaryjno - biurowej Rady Miejskiej, Komisji Rady Miejskiej i Zarządu Miejskiego,
  2. Prowadzenie ewidencji wniosków i postulatów wyborców oraz przekazywanie do realizacji właściwym referatom,
  3. Współpraca z organami samorządu mieszkańców,
  4. Przekazywanie właściwym referatom do realizacji zadań wynikających z uchwał Rady i Zarządu oraz wniosków Komisji Rady,
  5. Przesyłanie uchwał Rady organowi nadzoru,
  6. Wywieszanie uchwał Rady, których treść ma być podana do publicznej wiadomości,
  7. Przygotowanie projektów planów pracy Rady i Komisji,
  8. Organizacyjne i merytoryczne przygotowanie sesji Rady,
  9. Prowadzenie rejestru uchwał Rady,
  10. Prowadzenie ewidencji radnych,
  11. Prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji radnych i przekazywanie ich właściwym referatom,
  12. organizowanie działalności kontrolnej Komisji Rady,
  13. Prowadzenie korespondencji Przewodniczącego Rady,
  14. Wykonywanie prac związanych z wyborami organów samorządu mieszkańców,
  15. organizowanie spotkań i dyżurów radnych,
  16. Obsługa stałych i doraźnych komisji powołanych przez Radę,
 2. Zadania zlecone :
  1. Wykonywanie prac związanych z wyborami ławników ludowych.
Do zadań związanych z prowadzeniem spraw ogólno - organizacyjnych należy :
 1. Zadania własne :
  1. Wykonywanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Burmistrza i obsługą delegacji,
  2. Przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji wpływającej do Urzędu,
  3. Przyjmowanie i załatwianie interesantów zgłaszających się do Burmistrza i Sekretarza w sprawach skarg i wniosków,
  4. Przyjmowanie i nadawanie poczty e-mail, faxów, obsługa radiotelefonu, obsługa centrali telefonicznej,
  5. Przekazywanie właściwym wydziałom zadekretowanej korespondencji,
  6. Wysyłanie korespondencji wychodzącej z Urzędu,
  7. Zaopatrzenie materiałowo - techniczne na cele administracyjne, zakup sprzętu i urządzeń, materiałów i pomocy biurowych itp.,
  8. Gospodarowanie pieczęciami, pieczątkami urzędowymi i tablicami urzędowymi,
  9. Powielanie materiałów dla potrzeb Rady, Burmistrza i referatów,
  10. Prenumerata Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Dzienników Resortowych, czasopism oraz wydawnictw fachowych i innych,
  11. Prowadzenie ewidencji wyposażenia Urzędu,
  12. Sporządzanie protokołów zeznań świadków,
  13. Zapewnienie sprawnej organizacji pracy i prawidłowego funkcjonowania Urzędu,
  14. Nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej i przestrzegania przepisów Kpa.
  15. Prowadzenie Kancelarii Urzędu, ekspedycja korespondencji, utrzymanie łącznicy telefonicznej, teleksowej i radiotelefonicznej,
  16. Opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz wprowadzanie w nim zmian,
  17. Prowadzenie rejestru Zarządzeń Burmistrza oraz uchwał Zarządu,
  18. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
  19. Prowadzenie zbiorczej ewidencji skarg, wniosków, listów wpływających do Urzędu i przekazywanie referatom do załatwienia według właściwości,
  20. Bieżąca kontrola terminowego załatwiania skarg, wniosków i listów,
  21. Koordynacja kontroli wewnętrznej, zewnętrznej sprawowanej przez referaty urzędu,
  22. Obsługa narad Burmistrza z kierownikami referatów,
  23. Przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy,
  24. Przekazywanie właściwym referatom do realizacji zadań wynikających z wniosków, uchwał i postanowień Zarządu,
  25. Współpraca z jednostkami pomocniczymi / sołectwami i osiedlami /,
  26. Organizowanie konferencji prasowych.
  27. Prowadzenie archiwum zakładowego,
Do zadań z zakresu spraw gospodarczych należy w szczególności :
 1. Utrzymanie czystości w budynku Urzędu,
 2. Zgłaszanie usterek i awarii,
 3. Obsługa pomieszczenia centrali telefonicznej.