1. Referatem kieruje Skarbnik Miasta.
 2. Do kompetencji i zadań referatu należy :
  • prowadzenie księgowości budżetowej,
  • prowadzenie księgowości podatkowej,
  • prowadzenie wymiaru i poboru lokalnych podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych,
  • prowadzenie kasy Urzędu,
Do zadań związanych z prowadzeniem księgowości budżetowej należy :
 1. Zadania własne :
  1. Opracowanie projektu budżetu
   • kompletowanie materiałów źródłowych do sporządzenia projektu budżetu,
   • przygotowanie projektu budżetu wraz z objaśnieniami,
   • przygotowanie projektu uchwały Rady w sprawie uchwalenia budżetu,
   • przygotowanie układu wykonawczego budżetu dla jednostek realizujących jego wykonanie,
   • przygotowanie półrocznej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy,
   • przygotowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy,
  2. Prowadzenie pełnej obsługi księgowej organu finansowego budżetu w zakresie dochodów i wydatków budżetowych,
  3. Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów budżetowych w ramach organu finansowego budżetu związanej z obsługą finansową pożyczek i kredytów,
  4. Prowadzenie obsługi księgowej zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej,
  5. Sporządzanie kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań budżetowych,
  6. Sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych z działalności pozabudżetowej /dla zakładów budżetowych, funduszy celowych i środków specjalnych/,
  7. Sporządzanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań budżetowych z realizowanych przez Urząd zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej,
  8. Przygotowanie projektów uchwał budżetowych w zakresie zmian budżetowych,
  9. Opiniowanie planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy i opracowanie planu finansowego na zadania zlecone Gminie,
  10. Prowadzenie spraw związanych z wypłacaniem wynagrodzeń i wszelkich innych świadczeń przysługujących pracownikom,
  11. Prowadzenie urządzeń księgowych inwestycji gminnych,
  12. Prowadzenie urządzeń księgowych środków trwałych,
  13. Obsługa finansowo - księgowa Urzędu w zakresie :
   • dochodów budżetowych,
   • wydatków budżetowych,
   • funduszy celowych,
   • środków specjalnych,
   • rachunków inwestycyjnych i lokat zabezpieczających oraz sporządzanie jednostkowej sprawozdawczości budżetowej w tym zakresie,
  14. Kontrola przestrzegania dyscypliny budżetowej,
  15. Sporządzanie bilansów jednostkowych Urzędu oraz bilansów zbiorczych dla jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych,
  16. Nadzór i kontrola nad działalnością finansową podległych gminie jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych,
  17. Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT,
  18. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową w zakresie realizacji budżetu,
Do zadań związanych z prowadzeniem księgowości podatkowej należy :
 1. Zadania własne :
  1. Prowadzenie spraw z zakresu podatków i opłat,
  2. Prowadzenie kontroli i lustracji w celu ustalenia ogólnej zdolności płatniczej podatnika oraz w celu ustalenia prawidłowych podstaw opodatkowania,
  3. Pobór podatków, opłat i innych należności zgodnie z odrębnymi przepisami; organizowanie i nadzór inkasa tych należności,
  4. Prowadzenie urządzeń księgowych podatków i opłat, ustalanie zaległości w płatnościach oraz egzekucja należności z tego tytułu,
  5. Opracowywanie projektów uchwał w zakresie ustalania podatków i opłat stanowiących dochody Gminy,
  6. Sporządzanie deklaracji podatku VAT,
  7. Wydawanie zaświadczeń w zakresie o :
   • nie zaleganiu w podatkach,
   • stanie zaległości podatkowych,
Do zadań związanych z prowadzeniem wymiaru podatku należy :
 1. Zadania własne :
  1. Dokonywanie wymiaru i poboru podatków i opłat : rolnego, od nieruchomości, leśnego, od posiadania psów,
  2. Prowadzenie spraw z zakresu podatku od środków transportu,
  3. Przygotowanie decyzji w sprawie udzielania ulg, umorzeń i odraczania terminów płatności w zakresie podatku rolnego, leśnego od nieruchomości i od środków transportu,
  4. Wprowadzanie zmian do wymiaru podatku na podstawie zawiadomień w sprawie zmian w rejestrze gruntów,
  5. Wydawanie zaświadczeń w zakresie o :
   • dochodowości z gospodarstw rolnych,
   • o stanie posiadania gospodarstw rolnych,
  6. Współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie :
   • ulg udzielanych przez Urząd Skarbowy w podatkach stanowiących dochody Gminy,
   • zawiadamiania o wykrytych przestępstwach i wykroczeniach karno - skarbowych w zakresie prowadzonych spraw,
Do zadań związanych z prowadzeniem kasy Urzędu należy :
 1. Zadania własne :
  1. Przyjmowanie do kasy gotówki oraz innych środków pieniężnych, wystawianie dowodów wpłaty,
  2. Odprowadzanie zainkasowanej gotówki na rachunki bankowe,
  3. Podejmowanie gotówki z banku na podstawie wystawionych czeków,
  4. Dokonywanie wypłat gotówki na podstawie zatwierdzonych dokumentów,
  5. Sporządzanie raportów kasowych,
  6. Prowadzenie rejestrów ścisłego zarachowania,
  7. Dokonywanie zakupu i sprzedaży znaków skarbowych.