1. Referatem kieruje kierownik.
 2. Do kompetencji i zadań referatu należy :
  • prowadzenie gospodarki nieruchomościami,
  • prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa i melioracji,
  • prowadzenie spraw z zakresu leśnictwa,
Do zadań związanych z prowadzeniem gospodarki nieruchomościami należy :
 1. Zadania własne :
  1. Zbycie / sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste / nieruchomości stanowiących własność Gminy w tym :
   • sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych,
   • uwłaszczenie najemców garaży,
   • zbycie działek budowlanych,
   • zbycie nieruchomości zabudowanych,
   • uwłaszczenie osób prawnych na nieruchomości stanowiące własność Gminy, a będące w dotychczasowym ich zarządzie lub użytkowaniu,
  2. Przejmowanie na rzecz Gminy nieruchomości w trybie komunalizacji na wniosek i z mocy prawa,
  3. Przygotowanie dokumentów w sprawach pierwokupu i pierwszeństwa nabycia nieruchomości położonych na terenie Gminy,
  4. Nieodpłatne przekazywanie w drodze umów gruntów stanowiących własność Gminy na rzecz Skarbu Państwa,
  5. Przejmowanie nieodpłatne w drodze umów na własność Gminy gruntów od Skarbu Państwa,
  6. Wykup od osób prawnych i fizycznych gruntów przeznaczonych pod inwestycje,
  7. Wnoszenie na własność w formie wkładu niepieniężnego / aportu / nieruchomości stanowiących mienie Gminy do spółki prawa handlowego,
  8. Prowadzenie spraw związanych z wygaszaniem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na wniosek lub z urzędu,
  9. Oddawanie nieruchomości gminnych w zarząd komunalnym jednostkom organizacyjnym, a nie posiadającym osobowości prawnej,
  10. Wygaszanie prawa zarządu na wniosek lub z urzędu komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej,
  11. Przekazywanie w użytkowanie nieruchomości gminnych umową zawartą w formie aktu notarialnego ,
  12. Aktualizacja opłat rocznych z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych,
  13. Naliczanie opłat adiacenckich,
  14. Tworzenie zasobów mienia gminnego,
  15. Prowadzenie spraw związanych z dzierżawą mienia gminnego osobom fizycznym i prawnym,
  16. Prowadzenie rejestrów oraz opracowywanie rocznych wykazów ze sprzedaży i oddawanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości gminnych oraz dzierżaw z terenu miasta i gminy,
  17. Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  18. Wykonywanie innych spraw związanych z obrotem nieruchomościami wynikających z ustaw,
  19. Zlecanie robót geodezyjno - kartograficznych oraz wycen nieruchomości i dokonywanie odbioru tych robót od wykonawców,
  20. Prowadzenie spraw związanych z regulacją, aktualizacją i zakładaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości,
  21. Uczestnictwo w postępowaniach rozgraniczeniowych i podziałach nieruchomości,
  22. Prowadzenie rejestrów mienia gminnego,
  23. Sporządzanie dokumentacji formalno prawnej związanej z wypłatą odszkodowań za grunty wydzielone pod budowę ulic z nieruchomości objętych na wniosek właściciela podziałami,
  24. Wydawanie zgody na zajęcie nieruchomości gminnych w celu prowadzenia inwestycji,
  25. Prowadzenie operatu numeracji i nazewnictwa ulic,
  26. Nadawanie numerów budynków,
  27. Zatwierdzanie projektów podziałów geodezyjnych,
  28. Wydawanie decyzji o dokonaniu wymiany gruntów,
  29. Wydawanie decyzji o rozgraniczenie nieruchomości,
  30. Prowadzenie spraw dotyczących prawidłowego zagospodarowania, ochrony i rekultywacji gruntów rolnych i leśnych,
  31. Prowadzenie spraw z zakresu scalania i wymiany gruntów.
Do zadań związanych z prowadzeniem spraw z zakresu rolnictwa i melioracji należy :
 1. Zadania własne :
  1. Prowadzenie spraw z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej,
  2. Koordynacja gospodarki nasiennej i obrotu materiałem hodowlanym zwierząt,
  3. Nakazywanie zniszczenia zasiewów lub nasadzeń o nieodpowiedniej zdrowotności,
  4. Współpraca ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w zakresie zwalczania chorób, chwastów i szkodników upraw oraz nakazywanie niszczenia niektórych upraw,
  5. Współdziałanie ze służbą Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin w zakresie stosowania środków ochrony roślin,
  6. Wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt oraz ich znakowanie,
  7. Współdziałanie ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i prowadzenie profilaktyki,
  8. Prowadzenie rejestru psów uznanych za agresywne,
  9. Koordynacja w organizowaniu skupu i kontraktacji płodów rolnych i zwierząt rzeźnych,
  10. Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi i bieżące informowanie o zasadach prowadzenia tych upraw,
  11. Współpraca z jednostkami zajmującymi się oświatą rolniczą i wprowadzeniem postępu rolniczego,
  12. Prowadzenie spraw związanych z melioracją i gospodarką wodną, a w szczególności rozstrzyganie sporów :
   1. o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego,
   2. o przynależność do spółki wodnej oraz wysokości składek i innych świadczeń członków spółki,
  13. Udział w rozprawach wodno - prawnych,
 2. Zadania zlecone :
  1. Prowadzenie ewidencji szkód strat popowodziowych,
  2. Bieżące prowadzenie ewidencji urządzeń wodno - melioracyjnych,
  3. zobowiązanie właścicieli gruntów do wykonania prac zabezpieczających przed powodzią.
Do zadań związanych z prowadzeniem spraw z zakresu leśnictwa należy :
 1. Sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa i spraw z tym związanych,
 2. Wydawania zezwoleń na zalesienie gruntów rolnych,
 3. Przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu gruntu nieleśnego lub nieużytków do zalesienia.
 4. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie opiniowania wniosków Nadleśnictw dotyczących uznawania lasów za ochronne,