1. Referatem kieruje kierownik.
 2. Do kompetencji i zadań referatu należy :
  • prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej do czasu przejęcia zadania przez Krajowy Rejestr Sądowy,
  • prowadzenie spraw związanych promocją i z rozwojem gospodarczym,
  • prowadzenie gospodarki mieszkaniowej,
Do zadań związanych z prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej należy :
 1. Zadania własne :
  1. Wspieranie i promowanie działalności gospodarczej na terenie gminy,
  2. Współdziałanie z samorządami gospodarczymi, organizacjami pracodawców oraz innymi organizacjami przedsiębiorców,
  3. Przekazywanie informacji do Referatu Finansowego odnośnie zarejestrowanych i wykreślonych podmiotów gospodarczych,
  4. Prowadzenie wszelkich spraw związanych z handlem i usługami,
  5. Wydawanie oraz cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży,
  6. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  7. Kontrolowanie i koordynowanie czasu pracy placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i usługowych,
  8. Prowadzenie spraw dotyczących ustalania lokalizacji targowisk,
 2. Zadania zlecone :
  1. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej do czasu przejęcia zadania przez Krajowy rejestr Sądowy,
  2. Kontrola przestrzegania prawa przez przedsiębiorców,
  3. Wykonywanie czynności związanych z funkcjonowaniem Krajowego rejestru Sądowego,
  4. Gromadzenie danych o wpisaniu przedsiębiorców do Krajowego Rejestru Sądowego oraz przetwarzanie ich na potrzeby gminy.
Do zadań związanych z promocją i rozwojem gospodarczym należy :
 1. Zadania własne :
  1. Analiza i prognozowanie kierunków rozwoju gospodarczego i ekonomicznego Gminy,
  2. Wnioskowanie o przeprowadzenie kontroli działalności podmiotów gospodarczych z punktu widzenia interesów i zaspokajania potrzeb lokalnych przez merytorycznie uprawnione instytucje,
  3. W zakresie spraw związanych z promocją gminy:
   1. organizacja i prowadzenie działań związanych z promocją Gminy we współdziałaniu z pozostałymi referatami Urzędu oraz nawiązywanie współpracy w tym zakresie z podmiotami gospodarczymi,
   2. opracowywanie i wydawanie materiałów służących promocji gospodarczej Gminy,
   3. redagowanie polemik oraz sprostowań informacji prasowych o pracy samorządu oraz obsługa prasowa Rady, Zarządu i Urzędu.
  4. Prowadzenie spraw związanych ze współpracą gospodarczą z zagranicą,
  5. Opracowywanie zasad i sprawowanie nadzoru nad gospodarowaniem lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
  6. Przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów na lokale użytkowe,
Do zadań związanych z prowadzeniem gospodarki mieszkaniowej należy :
 1. Zadania własne :
  1. Prowadzenie polityki mieszkaniowej w zakresie zaspakajania potrzeb wspólnoty samorządowej,
  2. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków osób ubiegających się o najem lokali komunalnych zgodnie z przyjętymi przez Radę zasadami i kryteriami,
  3. Współpraca z Zakładem Usług Komunalnych w zakresie zabezpieczenia lokali socjalnych na realizację prawomocnych wyroków sądowych,
  4. Przyjmowanie i rozpatrywanie podań oraz kwalifikacja osób, rodzin na lokale socjalne,
  5. Ustalanie kolejności i przygotowywanie skierowań o zawarcie umów na zamianę lokali komunalnych oraz zamian dobrowolnych,
  6. Planowanie środków finansowych w budżecie Gminy na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych,
  7. Wnioskowanie o dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych,
  8. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
  9. Wydawanie decyzji administracyjnych o przyznaniu i odmowie dodatku mieszkaniowego,
  10. Prowadzenie egzekucji w celu odebrania niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych,
  11. Opracowywanie rozliczeń wniosków o dotacje na dodatki mieszkaniowe na poszczególne kwartały.