1. Referatem kieruje kierownik.
 2. Do kompetencji i zadań referatu należy :
  • prowadzenie ewidencji ludności,
  • prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową,
  • prowadzenie spraw wojskowych,
  • prowadzenie spraw związanych z kulturą, rekreacją i zdrowiem,
  • prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną,
Do zadań związanych z prowadzeniem ewidencji ludności należy :
 1. Zadania własne :
  1. Opracowywanie decyzji w sprawach zameldowania i wymeldowania,
  2. Rozpatrywanie odwołań w sprawach decyzji o zameldowanie i wymeldowanie,
  3. Prowadzenie spraw dotyczących zameldowania i wymeldowania z pobytu stałego i czasowego oraz spraw meldunkowych cudzoziemców,
  4. Prowadzenie ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,
  5. Sporządzanie wykazów osób zmarłych do Urzędów Skarbowych,
  6. Współpraca z Ośrodkiem Informatyki - uaktualnianie danych,
  7. Prowadzenie ewidencji urodzeń oraz nadawanie numerów ewidencyjnych,
  8. Prowadzenie ewidencji aktów małżeństw,
  9. Prowadzenie ewidencji aktów zgonów,
  10. Prowadzenie spraw o uznanie obywatelstwa polskiego,
  11. Wydawanie zaświadczeń :
   • na wniosek o udostępnienie danych osobowych,
   • o stanie rodzinnym oraz do Biura Rent Zagranicznych,
   • do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
   • dotyczących poświadczenia zameldowania,
 2. Zadania zlecone :
  1. Prowadzenie spraw związanych z wyborami Prezydenta RP,
  2. Prowadzenie spraw związanych z wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego,
  3. Prowadzenie spraw związanych z wyborami do Sejmu i Senatu
Do zadań związanych z prowadzeniem spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej należy :
 1. Zadania własne :
  1. Prowadzenie rejestru Ochotniczych Straży Pożarnych,
  2. Realizowanie zadań Gminy związanych z zapobieganiem i zwalczaniem pożarów,
  3. Wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem odpowiedniego wyposażenia jednostkom OSP na terenie Gminy,
  4. Prowadzenie spraw ubezpieczenia członków OSP oraz środków transportu,
  5. Kompletowanie i przekazywanie Referatowi Finansowemu dokumentów dotyczących zakupu wyposażenia i zużycia paliwa w jednostkach OSP oraz wypłaty ekwiwalentów pieniężnych członkom biorącym udział w działaniach ratowniczych,
  6. Udział w czynnościach związanych z opracowywaniem i uzgadnianiem statutów OSP oraz rejestracją w Sądzie,
  7. Prowadzenie spraw sprawozdawczo - wyborczych,
Do zadań związanych z prowadzeniem spraw wojskowych należy :
 1. Zadania zlecone :
  1. Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny oraz organizowanie wykonania innych zadań ciążących na jednostkach organizacyjnych Gminy w ramach powszechnego obowiązku obrony,
  2. Prowadzenie rejestracji przedpoborowych,
  3. Udział w przygotowaniu poboru oraz współdziałanie z organami administracji rządowej oraz organami wojskowymi w tym zakresie,
  4. Przygotowywanie projektów decyzji o konieczności sprawowania przez żołnierzy i poborowych bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, o konieczności prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz o uznaniu żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin,
  5. Ustalanie prawa do zasiłków dla członków rodzin żołnierzy uznawanych za jedynych żywicieli rodzin oraz ustalanie prawa do wypłaty innych zasiłków i opłat oraz pokrywanie różnych należności przysługujących żołnierzom,
  6. Opracowywanie decyzji dotyczących zajęcia na cele przejściowego zakwaterowania sił zbrojnych budynków, pomieszczeń i terenów oraz decyzji o odszkodowaniu w tych sprawach,
  7. Udział w opracowywaniu planu ochrony budynku Urzędu,
  8. Udział w opracowywaniu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu na czas "W",
  9. Prowadzenie zadań dotyczących podwyższenia gotowości obronnej,
  10. Prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami na rzecz obrony,
  11. Prowadzenie spraw związanych z akcją kurierską,
Do zadań związanych z prowadzeniem spraw z zakresu kultury, rekreacji i zdrowia należy :
 1. Zadania własne :
  1. Podejmowanie wszelkich działań zmierzających do upowszechnienia kultury oraz współdziałanie z instytucjami kultury,
  2. Ochrona dóbr kultury na terenie Gminy,
  3. Nadzór nad gminnymi instytucjami kultury,
  4. Udział w opracowywaniu statutów jednostek organizacyjnych Gminy prowadzących działalność kulturalną,
  5. Koordynacja działań instytucji kultury oraz stowarzyszeń kulturalnych w zakresie organizacji imprez,
  6. Przyjmowanie zawiadomień o organizowaniu imprez artystycznych lub rozrywkowych odbywających się poza siedzibą lub w sposób objazdowy,
  7. Wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych o charakterze kulturalnym i sportowym,
  8. Koordynacja "Kalendarza imprez kulturalnych na rok bieżący",
  9. Pomoc merytoryczna w organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych organizowanych na terenie Gminy,
  10. Współdziałanie z organizacjami i instytucjami kultury fizycznej,
  11. Współdziałanie z różnymi instytucjami w zakresie ochrony zdrowia,
  12. Zgłaszanie przypadków chorób zakaźnych,
  13. Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,
  14. Udział w powoływaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  15. Udział w opracowaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Do zadań związanych z prowadzeniem spraw z zakresu obrony cywilnej należy :
 1. Zadania zlecone :
  1. Wykonywanie czynności związanych z tworzeniem formacji obrony cywilnej i przygotowywaniem ich do działania,
  2. Ewidencja członków i drużyn formacji obrony cywilnej,
  3. Typowanie kandydatów na komendantów obrony cywilnej,
  4. Opracowywanie i aktualizacja planów obrony cywilnej miasta i gminy oraz innych dokumentów dotyczących przygotowania i działania obrony cywilnej,
  5. Nadzór nad organizacją i realizacją zadań obrony cywilnej oraz jej koordynowanie,
  6. Prowadzenie spraw dotyczących zagrożeń nadzwyczajnych,
  7. Prowadzenie szkoleń obronnych i obrony cywilnej organów kierowania, kadry kierowniczej, formacji obrony cywilnej, jednostek organizacyjnych i ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
  8. Prowadzenie spraw w zakresie gospodarki sprzętem obrony cywilnej,
  9. Planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej,
  10. Sporządzanie wykazu i ochrona dóbr kultury na terenie miasta i gminy,
  11. Udział w zorganizowaniu stałego dyżuru Burmistrza w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń,
  12. Udział w wykonaniu planu ochrony budynku Urzędu,
  13. Realizacja innych zadań określonych w przepisach prawa z zakresu obrony cywilnej i zadań ustalonych przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju,