1. Pracą Urzędu Stanu Cywilnego kieruje kierownik przy pomocy etatowego zastępcy.
 2. Do kompetencji i zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy :
 1. Zadania zlecone :
  1. Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów,
  2. Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych i skorowidzów do tych akt,
  3. Wydawanie wypisów z ksiąg stanu cywilnego i zaświadczeń,
  4. Prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego,
   • sporządzanie wzmianek i przypisków w księgach stanu cywilnego,
   • przekazywanie ksiąg ponad stuletnich do Archiwum Państwowego,
   • współpraca z innymi organami w sprawach dotyczących rejestracji stanu cywilnego,
  5. Wydawanie decyzji przewidzianych w przepisach prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksie rodzinnym i opiekuńczym o :
   • odtworzeniu i ustaleniu treści aktu stanu cywilnego,
   • sprostowaniu oczywistych błędów pisarskich w akcie stanu cywilnego,
   • uzupełnieniu treści aktu stanu cywilnego,
   • sporządzeniu aktu stanu cywilnego, jeżeli fakt urodzenia, małżeństwa lub zgonu nastąpił za granicą i nie został zarejestrowany w zagranicznych księgach stanu cywilnego,
   • transkrypcji aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego,
   • skróceniu terminu wyczekiwania do zawarcia małżeństwa,
   • wpisaniu do księgi stanu cywilnego treści wypisu z księgi stanu cywilnego, która zaginęła lub uległa zniszczeniu,
  6. Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą i zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  7. Wydawanie zaświadczeń do zawarcia małżeństwa konkordatowego,
  8. Występowanie do Sądów Rejonowych o unieważnienie lub sprostowanie aktu stanu cywilnego w razie błędnego lub nieścisłego zredagowania,
  9. Przyjmowanie oświadczeń o :
   • wstąpieniu w związek małżeński,
   • uznaniu dziecka,
   • nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
   • powrocie kobiety rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
   • zmianie imienia dziecka,
   • nazwisku małżonków po zawarciu małżeństwa,
  10. Prowadzenie korespondencji konsularnej w sprawach o wydobycie odpisów z akt stanu cywilnego dotyczących osób zamieszkałych za granicą,
  11. Organizowanie uroczystości związanych z przyjmowaniem oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz jubileuszami długoletniego pożycia małżeńskiego,
  12. Ustalanie brzmienia i pisowni imion i nazwisk,
  13. Prowadzenie rejestru wydanych i utraconych dowodów tożsamości,
  14. Wydawanie dowodów osobistych,
  15. Wydawanie tymczasowych zaświadczeń tożsamości,
  16. Prowadzenie dokumentacji związanej z pobieraniem i wydawaniem blankietów dowodów tożsamości.