1. Referatem kieruje kierownik.
 2. Do kompetencji i zadań referatu należy :
  • prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym,
  • prowadzenie spraw związanych z inwestycjami gminnymi,
  • prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi,
  • prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska,
Do zadań związanych z prowadzeniem spraw z zakresu planowania przestrzennego należy :
 1. Zadania własne :
  1. Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i aktualizacją planów zagospodarowania przestrzennego oraz dokonywanie okresowej oceny aktualizacji tych planów,
  2. Przygotowywanie i opracowywanie wyrysu i wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego,
  3. Wystawianie zaświadczeń o przeznaczeniu działek w planie zagospodarowania przestrzennego,
  4. Przygotowywanie i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nadzorowanie prawidłowego wykorzystywania terenu zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego,
Do zadań związanych z prowadzeniem spraw z zakresu inwestycji gminnych należy :
 1. Zadania własne :
  1. Prowadzenie wszelkich spraw związanych z realizacją inwestycji prowadzonych przez Gminę,
   • zlecanie robót i zawieranie umów na prace projektowe, wykonawstwo i obsługę geodezyjną,
   • sprawdzanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
   • sporządzanie kosztorysów inwestorskich,
   • opracowywanie projektów umów z inwestorami dotyczących realizacji inwestycji,
   • pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego lub wyznaczanie inwestora zastępczego,
   • udział w dokonywaniu odbioru technicznego wykonanych inwestycji,
   • przekazywanie wykonanych obiektów inwestycyjnych na rzecz właściwego podmiotu - zarządcy,
  2. Podejmowanie działań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń komunalnych na terenie miasta i gminy,
  3. Prowadzenie prac związanych z uzbrojeniem technicznym terenów przeznaczonych pod budownictwo i inwestycje,
  4. Zarządzanie drogami gminnymi, dojazdowymi do pól i lasów oraz gminnymi drogami wewnętrznymi :
   • prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych na terenie Gminy,
   • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasów drogowych przy zastosowaniu projektów
   • organizacji ruchu zatwierdzonych przez organ zarządzający ruchem,
   • koordynowanie robót w pasie drogowym, wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego i dokonywanie odbioru przywrócenia pasa drogowego do stanu pierwotnego,
   • opiniowanie wniosków na korzystanie z dróg w sposób szczególny,
   • opiniowanie lokalizacji przystanków autobusowych,
   • opiniowanie projektów budowlanych dotyczących zadań realizowanych w pasie drogowym przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
   • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie dróg i obiektów mostowych,
   • rozpatrywanie wniosków dotyczących bezpieczeństwa i organizacji ruchu,
   • planowanie i wprowadzanie zmian w oznakowaniu pionowym i poziomym,
  5. Utrzymanie bieżące, remonty, modernizacja i budowa dróg gminnych,
   • kontrola bieżąca stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników, oznakowania poziomego i pionowego,
   • okresowe przeglądy stanu technicznego dróg, obiektów mostowych i rowów przydrożnych,
   • zlecanie robót i zawieranie umów na prace projektowe, wykonawstwo i obsługę geodezyjną oraz dokonywanie odbioru robót w zakresie rzeczowo - finansowym,
   • wnioskowanie o środki finansowe z budżetu państwa na oświetlenie dróg, dla których Gmina nie jest zarządcą,
   • współudział w planowaniu oświetlenia dróg, jego bieżące utrzymanie, rozliczanie kosztów zużytej energii i eksploatacji urządzeń oświetlenia,
   • opracowywanie rocznych planów rzeczowo - finansowych,
  6. Organizowanie i prowadzenie akcji zimowej na drogach gminnych,
  7. Współpraca z zarządcami dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych,
  8. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu odprowadzania wód opadowych / rowy przydrożne oraz kanalizacja deszczowa w ciągach dróg /.
Do zadań związanych z prowadzeniem spraw z zakresu ochrony środowiska należy :
 1. Zadania własne :
  1. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej i ochrony przyrody,
  2. Realizowanie wszelkich zadań Gminy w zakresie ochrony i kształtowania środowiska,
   • podejmowanie działań zmierzających do racjonalnego gospodarowania zasobami przyrodniczymi oraz do przeciwdziałania szkodliwym wpływom na środowisko powodującym jego zniszczenie, uszkodzenie lub zanieczyszczenie,
   • ochrona drzew i krzewów,
   • wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów,
   • wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów,
   • ustanawianie ograniczeń co do korzystania z urządzeń technicznych i środków transportu powodujących uciążliwości w związku z hałasem i wibracjami,
   • zapewnianie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy,
   • nadzór nad utrzymaniem zieleni miejskiej,
   • współpraca ze służbami ochrony zabytków w zakresie zabytkowych terenów zielonych,
  3. Zapewnienie niezbędnych warunków do ochrony środowiska przed odpadami,
   • nadzór nad zagospodarowaniem odpadów komunalnych,
   • udział w opracowaniu aktów prawa miejscowego dotyczących utrzymania porządku i czystości w Gminie,
   • opiniowanie programów gospodarowania odpadami niebezpiecznymi,
   • współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej w organizowaniu gospodarki odpadami,
   • nadzór nad urządzeniami związanymi z ochroną środowiska,
   • realizowanie zadań z zakresu ochrony wód przed zanieczyszczeniem, a zwłaszcza przed wprowadzeniem ścieków do wód,
   • prowadzenie spraw związanych z gospodarką wodno - ściekową,
  4. Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,
  5. Prowadzenie spraw związanych z ochroną przed powodzią:
   • aktualizacja składu Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego,
   • obsługa techniczno administracyjna Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego,
   • udział w opracowywaniu planu operacyjnego bezpośredniej ochrony przed powodzią Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego,
   • organizowanie ochotniczych drużyn ratowniczych,
  6. Wydawanie opinii w sprawie eksploatacji złóż kopalin na terenie Gminy oraz planów ruchu kopalni,
  7. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej i pomników,
  8. Udostępnianie posiadanych informacji o środowisku i jego ochronie.
Do zadań związanych z prowadzeniem zamówień publicznych należy :
 1. Współpraca z referatami Urzędu w zakresie przygotowania tematów i dokumentów, celem prawidłowego przeprowadzenia postępowania o zamówienia publiczne,
 2. Ustalanie formy zamówienia publicznego,
 3. Organizowanie i przeprowadzenie zamówień publicznych zgodnie z procedurą określoną w ustawie o zamówieniach publicznych,
 4. Rozpatrywanie protestów i odwołań składanych przez oferentów,
 5. Kontrola nad referatami i jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie realizacji ustawy o zamówieniach publicznych,