1. Radca Prawny zajmuje samodzielne stanowisko w Urzędzie i podlega bezpośrednio Burmistrzowi.
 2. Do zadań Radcy Prawnego należy:

  1. Opiniowanie pod względem formalno- prawnym i redakcyjnym projektów i aktów prawnych Burmistrza, Zarządu oraz projektów uchwał kierowanych pod obrady sesji,
  2. Udzielanie pracownikom Urzędu opinii, porad prawnych i wyjaśnień w dziedzinie stosowania prawa,
  3. Występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz innymi organami orzekającymi,
  4. Sprawowanie ogólnego nadzoru nad stosowaniem przepisów kpa w referatach Urzędu,
  5. Opiniowanie pod względem prawnym projektów umów i porozumień zawieranych przez Gminę ,
  6. Prowadzenie ewidencji aktów prawa miejscowego,
  7. Wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o radcach prawnych w zakresie działalności Urzędu.