KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2012

Wykonanie pielęgnacji ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz, świadczenie usług rehabilitacyjnych prowadzonych w gabinecie rehabilitacyjnym w Gorzowie Śląskim.

 

koniec tekstu promocyjnego

 

BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

     Na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2010r., Nr  234, poz. 1536 ze zm. / o g ł a s z a  otwarty Konkurs ofert, na realizację w 2012 roku niżej wymienionych zadań publicznych, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust.3 w/w ustawy, na terenie Gminy Gorzów Śląski.

Wykonanie pielęgnacji ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz, świadczenie usług rehabilitacyjnych prowadzonych w gabinecie rehabilitacyjnym w Gorzowie Śląskim.

- Wysokość środków przeznaczonych na realizacje zadania w roku 2012 wynosi 76 000,00 zł.

- Warunki przyznania dotacji.

- posiada własną kadrę i zaplecze do realizacji zadania,

- zobowiąże się do prowadzenia i wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.

- Termin i warunki realizacji zadania

Termin: marzec – grudzień 2012r.

- beneficjenci zadania: osoby bezdomne, o niskich dochodach, przewlekle chore, niepełnosprawne, wymagające opieki osób drugich – miejsce realizacji zadania:

Gmina Gorzów Śląski.

 

Ofertę należy przygotować i złożyć w zamkniętej kopercie, na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia

2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy, dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r.

Nr 6, poz. 25).

Oferty należy składać w terminie do 5 marca 2012r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski.

 

        Wybór oferty na realizację konkretnego zadania, dokonany zostanie w oparciu o n/w kryteria:

 - zgodność projektu z zadaniami Gminy oraz z zadaniami statutowymi organizacji  pozarządowej,

 - wartości merytorycznej projektu,

 - starannego i terminowego wywiązywania się z umów i porozumień zawartych z Gminą w  ciągu ostatnich dwóch lat.

 - dotychczasowej współpracy organizacji pozarządowej z Gminą.

 
Informacja o realizacji w/w zadania w 2011 roku

- wysokość przyznanej dotacji w 2011 roku – 74 000,00 zł.

Zadanie realizowane było przez Caritas Diecezji Opolskiej, ul. Szpitalna 5a,  45-010 Opole.

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz o terminie dokonania wyboru ofert reguluje Zarządzenie Nr 0050.10.2012 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 06.02.2012r.

 

            Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert,

a także jego unieważnienia.

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

              Artur Tomala