Burmistrz Gorzowa Śląskiego ogłaszał otwarty Konkurs ofert na realizację w 2012 roku niżej wymienionych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na terenie Gminy Gorzów Śląski, na realizację upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.


 

koniec tekstu promocyjnego

 KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2012

 BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

     Na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2010r., Nr  234, poz. 1536 ze zm. / o g ł a s z a  otwarty Konkurs ofert, na realizację w 2012 roku niżej wymienionych zadań publicznych, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust.3 w/w ustawy, na terenie Gminy Gorzów Śląski.

 Zadanie Nr 1

 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  w mieście Gorzów Śląski .

- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania         30 600,00 -

- termin realizacji zadania – miesiące: od luty do grudzień 2012 roku.

 Zadanie Nr 2

 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w sołectwie Kozłowice.

- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania –        16 700,00 -

- termin realizacji zadania – miesiące: od luty  do grudzień 2012 roku.

 Zadanie Nr 3

 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w sołectwie Uszyce.

- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania –        21 000,00 -zł

- termin realizacji zadania – miesiące: od luty do grudzień 2012 roku.

 Zadanie Nr 4

 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w sołectwie Zdziechowice.

- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania –        16 700,00 -zł

- termin realizacji zadania – miesiące: od luty do grudzień 2012 roku.

 Warunki przyznania dotacji:

- przedmiot składający ofertę wykonuje zdania samodzielnie,

- posiada własną kadrę i zaplecze do realizacji zadania,

- zobowiąże się do prowadzenia i wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.

Ofertę należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty

i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

Oferty należy składać w terminie do 29 lutego 2012 roku, w sekretariacie

Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski.

 Informacja o realizacji w/w zadania w roku 2011.

- wysokość przyznanej dotacji w 2011r. wynosiła

Zadanie nr1 – 23 000,00 złotych – realizowane przez LMKS „PIAST” Gorzów Śl,

Zadanie nr2 – 16 500,00 złotych – realizowane przez LZS „CERAMIK” Kozłowice,

Zadanie nr3 – 21 000,00 złotych – realizowane przez LZS Uszyce

Zadanie nr4 – 16 500,00 złotych – realizowane przez LKS „PROSNA” Zdziechowice.

         Wybór oferty na realizację konkretnego zadania, dokonany zostanie w oparciu o n/w kryteria:

 - zgodność projektu z zadaniami Gminy oraz z zadaniami statutowymi organizacji  

   pozarządowej,

 - wartości merytorycznej projektu,

 - starannego i terminowego wywiązywania się z umów i porozumień zawartych

z Gminą w  ciągu ostatnich dwóch lat.

 - dotychczasowej współpracy organizacji pozarządowej z Gminą.

 Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz o terminie dokonania wyboru ofert reguluje Zarządzenie Nr 0050.10.2012 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 06.02.2012r.

             Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert,

a także jego unieważnienia.