Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi oraz wspólnikami spółek cywilnych mają obowiązek przeklasyfikowania kodów PKD do 31 grudnia 2009 roku

koniec tekstu promocyjnego

W wyniku rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzialalności - PKD 2007 (Dz. U. Nr 251, poz. 1885) nastąpił obowiązek przeklasyfikowania działalności gospodarczej ze starych kodów PKD 2004 na nowe kody PKD 2007.

W związku z powyższym informuję, iż przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi oraz wspólnicy spółek cywilnych mają obowiązek przeklasyfikowania kodów PKD do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Zmian (przeklasyfikowania kodów PKD) należy dokonać w Referacie Spraw Obywatelskich i Rozowoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, pokój nr 25.
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie została wyznaczona p. Michalina Stelmach, nr tel. 034/3594-005, wew. 55.