INFORMACJA
BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO
z dnia 17 listopada 2010 roku.

dotycząca : przeprowadzenia konsultacji w sprawie Programu współpracy Gmin Gorzów Śląski  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lata 2011 - 2013 rok.

 

koniec tekstu promocyjnego
 
INFORMACJA
BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO
z dnia 17 listopada 2010 roku.
 
 
dotycząca : przeprowadzenia konsultacji w sprawie Programu współpracy Gmin Gorzów Śląski  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lata 2011 - 2013 rok.

Na podstawie Uchwały XLVI/358/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawnych miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Burmistrz Gorzowa Śląskiego informuje o poddaniu konsultacjom projektu Uchwały Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Gorzów Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii rad działalności pożytku publicznego lub organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U.Nr 96, poz.873 z póź.zm./ w sprawie projektu w/w uchwały.
Termin przeprowadzenia konsultacji upływa z dniem 29 listopada 2010 roku.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pan Tomasz Olejnik - Podinspektor ds. OC, Wojskowości, BHP i Zarządzania Kryzysowego. Spotkanie w sprawie proponowanych zmian w programie współpracy odbędzie się 29.11.2010r. o godz. 14:00 W Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim na Sali ślubów.

           Burmistrz Gorzowa Śląskiego
             Artur Tomala

W załaczeniu