Komunikat

w sprawie zakazu odprowadzania wód opadowych
i gruntowych do kanalizacji sanitarnej

 

Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim uprzejmie przypomina, że w myśl przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm. - tekst jednolity Dz. U. Nr 123, poz. 858 z 2006r./ zabronione jest wprowadzanie ścieków opadowych, gruntowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Wskazując na obowiązujące przepisy prawne prosimy właścicieli nieruchomości posiadających nieprawidłowe podłączenia kanalizacyjne w ulicach, gdzie funkcjonuje system sieci kanalizacji sanitarnej , aby niezwłocznie dobrowolnie zgłosili w formie pisemnej powyższy fakt w siedzibie Zakładu celem ustalenia terminu odcięcia i likwidacji niezgodnych z prawem podłączeń.

Służby wod-kan dokonają sprawdzenia istniejącego stanu faktycznego. Informujemy, iż wobec zgłoszeń przyjętych do 31 maja 2013 r. nie zostaną wyciągnięte konsekwencje określone w w/w ustawie . Zgłoszenia przyjęte po w/w terminie lub stwierdzone przez komisje, nielegalne odprowadzania wód opadowych lub gruntowych zostanie potraktowane jako bezumowne korzystanie z kanalizacji (Art. 28 ust 4, 4a Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami) co zagrożone jest karą grzywny do 10 000 zł.

Zgodnie z art. 9 ust. 3 w/w ustawy Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim dokonuje kontroli w zakresie prawidłowości przyłączeń i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej. Celem kontroli jest wyeliminowanie między innymi prawem zakazanego odprowadzania wód opadowych (rynny dachowe, kratki ściekowe, rury drenacyjne) do urządzeń kanalizacji sanitarnej.

Dyrektor Zakładu

 

Dariusz Garncarek