Urząd Miejski w Gorzowie Śl.  informuje, że do dnia  2 kwietnia  2012r. przyjmuje  wnioski rolników w sprawie dokonania oszacowania powstałych szkód  w uprawach rolnych spowodowanych wymarznięciami.
We wniosku o dokonanie oszacowania strat należy podać:
- numer i powierzchnię całkowitą działki,
- położenie,
- rodzaj uprawy, na której nastąpiło wymarznięcie
- ogólna powierzchnię użytków rolnych w gospodarstwie
 
           Warunkiem dokonania oszacowania strat przez Komisję jest wystąpienie szkody wynoszącej powyżej 30%  strat powierzchni całkowitej użytków rolnych w gospodarstwie.
Powyższe szacunki będą podstawą do uzyskania przez rolnika preferencyjnego kredytu na wznowienie produkcji.

Jednocześnie informujemy, iż przed podjęciem prac agrotechnicznych mających na celu likwidację zniszczonej uprawy (założonej z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany), producent rony powinien powiadomić Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Opolu o planowanych czynnościach w formie pisemnej, przekazanej za pośrednictwem poczty, faxu lub poczty elektronicznej.

Poniżej podajemy dane kontaktowe do Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Opolu

45-301 Opole, ul. Horoszkiewicza 6
tel. (77) 441-70-00
fax (77) 441-70-01
woj. opolskie

opole@arr.gov.pl
 

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się na stronie internetowej ARR www. arr.gov.pl, w zakładce  „Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie w 2012 r.