dodano załącznik informujący o zaotrzonej karze dla właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich w przypadku złego ich traktowania

koniec tekstu promocyjnego

 

Zgodnie z § 5 „ Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorzów Śl. w 2012r.”
Urząd Miejski w Gorzowie Śl. rozpoczął edukację mieszkańców Gminy w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami.
 
Wprowadzenie do przepisów o ochronie zwierząt:
 
Przepisy o ochronie zwierząt są jasne i jednoznaczne - reguluje je ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn.).

I. Art. 1 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy mówi:

"Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą.
  Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę";

II. Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania, natomiast przez "humanitarne      traktowanie zwierząt" - rozumie się traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia i      zapewniające mu opiekę i ochronę;

III. Każdemu zwierzęciu należy zapewnić "właściwe warunki bytowania" czyli zapewnić       zwierzęciu możliwości egzystencji, zgodnie z potrzebami danego gatunku, rasy, płci i       wieku;

IV. Przez "zwierzęta domowe" - rozumie się zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z       człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez       człowieka w charakterze jego towarzysza;

V. Zgodnie z art. 9 przedmiotowej ustawy:

   1. Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące         je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła        dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały        dostęp do wody
2.   Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12       godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz nie      zapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.
 

Zaostrzone kary dla właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich w przypadku złego ich traktowania.