INFORMACJA BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO

                                      z dnia  17. października 2013 roku.

 dotycząca : przeprowadzenia konsultacji w sprawie Programu współpracy Gminy Gorzów Śląski  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

koniec tekstu promocyjnego

Na podstawie Uchwały XLVI/358/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia              30 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawnych miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Burmistrz Gorzowa Śląskiego informuje o poddaniu konsultacjom projektu Uchwały Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Gorzów Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.        

w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii rad działalności pożytku publicznego lub organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,poz. 1538 z późn. zm.). w sprawie projektu w/w uchwały.

Termin przeprowadzenia konsultacji upływa z dniem 04. listopada 2013 roku.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pan Tomasz Olejnik  - Podinspektor ds. OC, Wojskowości, BHP i Zarządzania Kryzysowego. Spotkanie w sprawie proponowanych zmian w programie współpracy odbędzie się 04. listopada 2013r. o godz. 14:00 W Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim na Sali Ślubów.

Wiecej informacji dotyczących programu współpracy zawiera poniższy plik: 

                                                                    BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

                                                           ARTUR TOMALA