46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15
tel.: 34/ 35 94 008

e-mail opsgorzow@op.pl

 

koniec tekstu promocyjnego

46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15
tel.: 34/ 35 94 008

BIP: http://bip.mgops.gorzowslaski.pl/

e-mail opsgorzow@op.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek 7.15 - 15.00   
wtorek 7.15 - 15.00   
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.15 - 15.00   
piątek 7.15 - 15.00   

​Dyrektor MGOPS- Krystyna Wolna
Dyrektor Ośrodka przyjmuje w sprawie skarg i wniosków codziennie w godzinach od 9.00 do 14.00 w pokoju nr 10 Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim.

AKTY PRAWNE

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. z 2015 r. poz.163)
 • Rozporządzenie Rady  Ministrów  z dnia 17 lipca 2012 r. w/s zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz. U. z 2012 r. poz. 823)
 • Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r. poz.712)
 • Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020 (M.P. 2013 poz. 1024)
 • Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ( tj. z 2015 r. poz.114)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. 2013 poz. 3)
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( tj. z 2012 roku poz.1228 z pózn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. 2010 nr 123 poz. 836 z pózn. zm.)
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pózn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. 2012 poz. 959)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493)
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2013 poz. 135)
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych ( t.j.z 2013 poz. 966 z póżn. zm.)
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j.z 2012 poz. 1059 z póżn. zm.)
 • Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o wypłacie zasiłku dla opiekuna 

 

​PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO- GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM

Działalność Miejsko- gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim finansowana jest : 

 • ze środków budżetu państwa
 • ze środków budżetu gminy
 • ze środków pozabudżetowych

Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan finansowy opracowywany na każdy rok finansowy. Ośrodek jest jednostką organizacyjno - budżetową podlegającą Burmistrzowi Gminy Gorzów Śląski. Celem działalności Ośrodka jest pomoc mieszkańcom Gminy Gorzów Śl. w uzyskaniu samodzielności odpowiednio do możliwości finansowych.

W Ośrodku Pomocy Społecznej przyznawane są również zgodnie z obowiązującymi kryteriami następujące świadczenia:

 • świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zaś. pielęgnacyjne
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • dodatki mieszkaniowe
 • ryczałt energetyczny
 • stypendia szkolne
 • dożywianie dzieci

 

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ

KROK 1. ZŁOŻENIE WNIOSKU. Wniosek o udzielenie pomocy składany jest do pracowanika socjalnego. Wniosek może być złożony osobiście lub przez osoby upoważnione przez Wnioskodawcę. 

KROK 2. WYWIAD ŚRODOWISKOWY. Podstawą do przyznania pomocy jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego. Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w miejscu zamieszkania wnioskodawcy lub w sytuacji nagłej w miejscu pobytu wnioskodawcy. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej. Wywiad środowiskowy ma na celu zapoznanie się z sytuacją rodzinną, bytową, zdrowotną i mieszkaniową wnioskodawcy. Osoby korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współpracy z pracownikiem socjalnym. Brak współpracy lub nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osoby bezrobotne moga stanowić podstawę do odmowy przyznania lub wstrzymania świadczeń pieniężnych. Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. Wnioskodawca powinien przedłożyć dokumenty potwierdzające dane personalne, stan zdrowia, sytuację rodzinną i materialną.

KROK 3. WYDANIE DECYZJI. Wszystkie świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są na podstawie pisemnej decyzji. Decyzje wydaje Dyrektor MGOPS w Gorzowie Śląskim. Każdy Wnioskodawca zobowiązany jest do podpisu i odbioru decyzji.

KROK 4. REALIZACJA. Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przekazywane są przelewem na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe w okresach miesięcznych. Pomoc w formie bonów towarowych realizowana jest w sklepach na terenie Gorzowa Śląskiego. Forma niepienięna pomocy przekazywana jest przelewem na konto danej instytucji, sklepu itp. Świadczenia w formie usług opiekuńczych realizowane są przez wykwalifikowane opiekunki zatrudnione przez MGOPS w Gorzowie Śląskim.

KROK 5. Organ właściwy może zmienić lub uchylić decyzję jeżeli nastąpia zmiany prawa lub poprawa sytuacji bytowej wnioskodawcy. wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania od decyzji w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej. 

 

KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO ŚWIADCZEŃ

Prawo do świadczeń przysługuje osobom  i rodzinom, których wysokośc dochodów nie przekroczyła kryteriów dochodowych określonych w rozporządzeniu w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot pienieznych z pomocy społecznej.
Kryteria dochodowe:

 • osoba samotnie gospodarująca - 542,00 zł
 • osoba w rodzinie- 456,00 zł przy jednoczesnym wystąpieniu jednej z przyczyn: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, przemocy w rodzinie, wielodzietności, niezaradności życiowej, wykluczenia społecznego, alkoholizmu lub narkomanii,zdarzenia losowego,klęski żywiołowej.

W świetle ustawy o pomocy społecznej za dochód uważa się sumę miesięcznych dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiaca, w którym wniosek został złożony. 
W razie wystąpienia dysproporcji między wysokościa dochodu udokumentowaną a rzeczywistą sytuacją majatkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, osoba upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych moze odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.

 

FORMY POMOCY

Zasiłek stały- przyznawany jest obowiązkowo osobom pełnoletnim niezdolnym do przcy z powodu wieku lub stanu zdrowia jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnej lub na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł ani wyższa niż 529,00 zł.

Zasiłek okresowy- przyznawany jest osobom bez dochodów lub o dochodach niższych niz ustawowe kryterium nie wystarczających na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Kwota zasiłku nie może być wyższa niż 456,00 zł a niższa niż 20zł.Kwota zasiłku nie może być niższa niż 50% różnicy między:

 • kryterium dochodowym osoby samotnej, a dochodem tej osoby
 • kryteium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.

Wypłata zasiłku jest zadaniem własnym gminy, dotowanym z budżetu państwa.

Zasiłek celowy- przyznawany jest na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej np. zakupu żywności,leków,opału,odzieży. Może być przyznany również na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego(np. pożar), klęski żywiołowej. 

Specjalny zasiłek celowy - przyznawany jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach przy przekroczeniu kryterium dochodowego. Zasiłek okresowy i celowy przyznawany jest w formie pienięznej oraz w naturze.

 

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE

Ośrodek Pomocy Pomocy Społecznej udziela pomocy w formie niepieniżnej w postaci gorącego posiłku,schronienia i ubrania osobom tego pozbawionym. Gorące posiłki przyznawane są dzieciom i młodzieży w okresie nauki szkolnej. Posiłki wydawane są na stołówce szkolnej, zakupione na podstawie realizacji programu  " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" W razie konieczności Ośrodek Pomocy Społecznej może udzielić osobie potrzebującej schronienia w formie umieszczenia jej w lokalu interwencji kryzysowej będacego do dyspozycji OPS-u. 

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego otrzymują wszyscy ci, którzy mają alimenty zasądzone przez sąd ale nie otrzymuja ich od matki bądz ojca dziecka. Świdczenia na dzieci przysługują również wtedy gdy matka lub ojciec dziecka ponownie zwiążą się z innym partnerem. Aby otrzymać alimenty z funduszu dochód na jednego członka rodziny nie może być wyższy niż 725 zł.

Alimenty otrzymają:

 • dzieci wychowywane samotnie lub w pełnych rodzinach jeżeli jedno z rodziców nie łoży na utrzymanie rodziny
 • dzieci do 18 roku życia lub 25 roku życia jeśli dziecko studiuje
 • bez względu na wiek dziecka jeżeli jest niepełnosprawne

Wymagane dokumenty:

 • wniosek z danymi osobowymi swoimi i dziecka 
 • zaświdczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok
 • akt urodzenia dziecka
 • zaświadczenie że dziecko chodzi do szkoły lub studiuje i zasądzonych alimentach
 • zaświadczenie od komornika o nieściągalności alimentów
 • zaświadczenie o niepełnosprawności dziecka

 

DODATKI MIESZKANIOWE

Dodatki mieszkaniowe przeznaczone są dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy posiadać tytuł prawny do zajmowanego mieszkania.
Dodatek mieszkaniowy otrzyma:

 • najemca lub podnajemca lokalu mieszkalnego
 • osoba której przysługuje spółdzielcze prawo do zajmowania lokalu mieszkalnego 
 • właściciel mieszkania
 • osoba posiadająca tytuł prawny do zajmowanego mieszkania i ponosząca wydatki związane z jego utrzymaniem

O prawie do dodatku mieszkaniowego decydują średnie miesięczne dochody na jednego członka rodziny w okresie trzech miesięcy poprzedzjących datę złożenia wniosku.
Ubiegając się o dodatek mieszkaniowy należy udokumentować takie wydatki jak:

 • czynsz
 • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólnoty
 • odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego
 • opłaty za energię cieplną,wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych
 • wydatek stanowiący podstawę obliczenia ryczałtu na zakup opału.

Od niekorzystnego rozpatrzenioa wniosku przysługuje odwołanie.

 

ZASIŁEK RODZINNY

Od 1 listopada 2014 roku rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy który potrwa do 31 pażdziernika 2015 roku. 
W nowym okresie zasiłkowym zmiannie uległa wysokość przyznawanych świadczeń tj.

 • 77 zł. na dzieci do 5 roku życia
 • 106 zł. na dzieci od 5 do 18 roku życia
 • 115 zł. na dzieci od 18 do 21 roku życia

Zasiłek rodzinny na dzieci powyżej 18 roku życia przysługuje tylko osobom uczącym się tzn. uczęszczającym do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadlicealnej. Zasiłek rodzinny nie przysługuje osobom podejmującym naukę w szkole wyższej.
Aby otrzymać zasiłek rodzinny dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 574,00 zł. Wyjątek stanowią rodziny w których skład wchodzą osoby niepełnosprawne, wtedy dochóch na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 664,00 zł.
Dokumenty jakie należy złożyć aby otrzymać zasiłek rodzinny:

 • wniosek o ustalenie prawa do zasiku rodzinnego
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach za rok poprzedni rok 
 • nakaz płatniczy podatku w przypadku posiadania gospodarstw rolnego.

 

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA "UŚMIECH"
Działa przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzowie Śl., zaprasza wszystkie dzieci w wieku od 4 do 14 lat do wspólnego spędzania wolnego czasu: codziennie od poniedziałku do piatku w godzinach 13:00 do 16:00.

W ramach świetlicy organizowane są zajęcia plastyczne, profilaktyczne oraz dydaktyczne. W czasie pobytu na świetlicy dzieci mogą także skorzystać z pomocy opiekuna w nauce i odrabianiu zadań domowych (w szczególności z przyrody, biologii i języka niemieckiego).

Świetlica środowiskowa "Uśmiech" zaprasza w czasie ferii zimowych i wakacji organizujemy dla wszystkich chętnych półkolonie, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. Zapewniamy interesujące zajęcia,wycieczki, dobrą zabawę oraz profesjonalną opiekę conajmniej dwóch opiekunów. Udział dzieci w półkoloniach jest bezpłatny.

 

Opiekunowie świetlicy:

P. Anna Ptak

P. Aleksandra Czyżewska

kontakt 34 / 3594 008