OGŁOSZENIE

 

KONKURS OFERT NA FINANSOE WSPARCIE W 2014 ROKU REALIZAJIJ PROJEKTÓW, BĘDĄCYCH OPERCJONALIZACJĄ PROGRAMU „OPARCIE SPOŁECZNE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI”

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej zapraszaj jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność, mającą na celu umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom, przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów. W konkursie mogą brać udział także niepubliczne podmioty pomocy społecznej działające w formach samopomocowych dla rodzin i osób z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późniejszymi zmianami).

Oferty konkursowe należy składać wyłącznie na formularzu oferty określonym w rozporządzeniu ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania w wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku Nr 6, poz. 25). Oferty wraz z wymaganymi załącznikami, należy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Program Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” do Wydziału polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 27 lutego 2014 roku. Po złożeniu oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.