Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zparasza podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową do udzialu w certyfikacji swoich produktów i usług znakiem "Zakup Prospołeczny".

 O prawo do posługiwania się Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej "Zakup Prospołeczny" mogą ubiegać się podmioty spełniające wymogi określone w zasadach przyznawania Znaku Promocyjnego ES "Zakup Prospołeczny" Przyznawanie w/w znaku odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Nadanie znaku jest bezpłatnie i następuje na podstawie decyzji Opolskiej Kapituły Znaku Promocyjnego Ekonimii Społecznej. Przedsięwzięcie ma charakter non-profit.

Szczegółowych informacji udziela  Pani Agnieszka Gabruk-Teodorowicz  tel. 77 44 15 250. oraz www.es.rops-opole.pl, www.zakupprosoleczny.pl