ZARZĄDZENIE 0050.34.2014
Burmistrza Gorzowa Śląskiego
z dnia 14 maja 2014 roku.

 

w sprawie odwołania i powołania członków Obwodowych  Komisji Wyborczych Nr 1  oraz Nr 2
 
       Na podstawie art.184 § 4 w związku § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku- Kodeks Wyborczy (Dz.U.    Nr 21, poz. 112, Nr 26,poz.134,  Nr 94, poz.550, Nr 102, poz.588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz.849, 951 i 1529 oraz   z 2014 r. poz. 179 i 180) zarządzam, co następuje:

 
§ 1.


Odwołuję ze składu Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych  Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego 0050.32.2014 z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego następujące osoby:
Panią Joannę Dajczak ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr1
Panią Justynę Gołdyn ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2

§ 2.

Powołuję do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 Rafała Ptaka,
Powołuję do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 Małgorzatę Mrugałę

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta

 
§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i niezwłocznie podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Burmistrza Gorzowa Śląskiego.

 

           Burmistrz Gorzowa Śląskiego

/-/ Artur Tomala